Zpráva

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny "Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů" (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce "Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2014", která je součástí "Výroční zprávy", je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2014 krajský úřad obdržel celkem 137 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 10 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 2 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti a 8 rozhodnutí o odmítnutí pouze části žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Byly podány dvě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
Nebyly podány žádné stížnosti.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
Z celkového počtu podaných 137 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2014 nebyla v žádném případě vyžadována úhrada nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí v roce 2014 je totožný jako v roce 2013 (2013 – 137 žádostí, 2012 – 128 žádostí, 2011 - 86 žádostí, 2010 - 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti zdravotnictví, dopravy, fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací a ve zvláštním oddíle "Povinné informace" jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

Webové stránky v roce 2014 navštívilo 489 tisíc absolutně jedinečných návštěvníků a zároveň tato stránka zaznamenala 1 006 tis. celkových návštěv. Velmi navštěvovanou doménou je také www.msregion.cz, která poskytuje informace z oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Tyto webové stránky v roce 2014 navštívilo 401 tisíc unikátních návštěvníků z celkových 487 tisíc návštěv.

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2014
Odbory krajského úřadu (zkratka odborů) Počet podaných žádostí v roce 2014 Způsob vyřízení žádostí Zpětvzetí žádosti žadatelem Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123/1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu) Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí Podané stížnosti na vyřízení žádosti Poskytnuté informace s finanční úhradou
Plně poskytnuté informace Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace Odkaz na zveřejněné informace Odložení žádosti Odložení části žádosti, část informace poskytnuta Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady Počet vyřízených žádostí s úhradou Úhrada v Kč
KH 4 3     1                    
17 13       1 1 2       1      
KON 1         1                  
POR 14 10   1 1     2              
INF 2 2                          
3 2     1                    
IM 1       1                    
FIN 1 1                          
ZDR 37 25     1     1     10        
ÚPS 12 7         1 3     1 1      
RRC 5 5                          
ŽPZ 10 3                 7        
ŠMS 8 7     1                    
EP 0                            
SOC 3       1 2                  
DSH 19 14       3       2          
Celkem 137 92 0 1 7 7 2 8 0 2 18 2 0 0 0

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor kontroly a sdílených služeb
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy
frame-scrollup