Zpráva

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

K naplnění zákona byly usnesením rady kraje č. 3/114 ze dne 16. 12. 2008 schváleny „Zásady upravující postup orgánů kraje při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

V tabulce „Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2014“, která je součástí „Výroční zprávy“, je zpracován přehled písemných žádostí a způsob jejich vyřízení.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2014 krajský úřad obdržel celkem 137 žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 10 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, z toho 2 rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti a 8 rozhodnutí o odmítnutí pouze části žádosti.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Byly podány dvě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
Nebyly podány žádné stížnosti.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
Z celkového počtu podaných 137 písemných žádostí o poskytnutí informace obdržených v roce 2014 nebyla v žádném případě vyžadována úhrada nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí v roce 2014 je totožný jako v roce 2013 (2013 – 137 žádostí, 2012 – 128 žádostí, 2011 - 86 žádostí, 2010 - 51 žádostí). Dotazy se týkaly především oblasti zdravotnictví, dopravy, fungování a chodu krajského úřadu.

V prostorách podatelny krajského úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou uveřejněny soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.

Webová stránka Moravskoslezského kraje poskytuje občanům velkou část informací a ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace.

Webové stránky v roce 2014 navštívilo 489 tisíc absolutně jedinečných návštěvníků a zároveň tato stránka zaznamenala 1 006 tis. celkových návštěv. Velmi navštěvovanou doménou je také www.msregion.cz, která poskytuje informace z oblasti cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Tyto webové stránky v roce 2014 navštívilo 401 tisíc unikátních návštěvníků z celkových 487 tisíc návštěv.

Přehled vyřizování žádostí o poskytování informací v roce 2014

Odbory krajského úřadu (zkratka odborů)

Počet podaných žádostí v roce 2014

Způsob vyřízení žádostí

Zpětvzetí žádosti žadatelem

Jiný způsob vyřízení (vyřízeno dle zákona č. 123 /1998 Sb., stejná opakující se žádost nebo žádost adresována jinému subjektu)

Podané odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí

Podané stížnosti na vyřízení žádosti

Poskytnuté informace s finanční úhradou

Plně poskytnuté informace

Částečné poskytnutí informací a část žádosti vyřízena odkazem na zveřejněné informace

Odkaz na zveřejněné informace

Odložení žádosti

Odložení části žádosti, část informace poskytnuta

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informace poskytnuta

Žádosti převedené do následujícího roku, čekání na zaplacení finanční úhrady

Počet vyřízených žádostí s úhradou

Úhrada  v Kč

KH

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

13

 

 

 

1

1

2

 

 

 

1

 

 

 

KON

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR

14

10

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

INF

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDR

37

25

 

 

1

 

 

1

 

 

10

 

 

 

 

ÚPS

12

7

 

 

 

 

1

3

 

 

1

1

 

 

 

RRC

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽPZ

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

ŠMS

8

7

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC

3

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSH

19

14

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Celkem

137

92

0

1

7

7

2

8

0

2

18

2

0

0

0

 

Vysvětlivky k tabulce:

zkratka místo - poskytovatel informací
KH Odbor kancelář hejtmana kraje
Odbor kancelář ředitele krajského úřadu
KON Odbor kontroly a sdílených služeb
POR Odbor právní a organizační
INF Odbor informatiky
Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
IM Odbor investiční a majetkový
FIN Odbor financí
ZDR Odbor zdravotnictví
ÚPS Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
RRC Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
ŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství
ŠMS Odbor školství, mládeže a sportu
EP Odbor evropských projektů
SOC Odbor sociálních věcí
DSH Odbor dopravy
frame-scrollup