Zpráva

Kraj začal s „optimalizací“ nemocnic, zvýšil platy a investoval do rozvoje zdravotnictví

Moravskoslezský kraj v loňském roce začal se systémovými změnami v krajských nemocnicích, financoval a realizoval potřebné investiční akce, staral se o obměnu lékařské techniky a podpořil další elektronizaci procesů ve zdravotnictví. Zajistil 10procentní navýšení platů zdravotnických pracovníků, z krajského rozpočtu na to vyčlenil 125 milionů korun.

Nový systém poskytování zdravotnických služeb v krajských nemocnicích, který povede k efektivnějšímu čerpání veřejného zdravotního pojištění a zajistí kvalitní a bezpečné prostředí nejen pro pacienty, ale i zdravotníky, nastartoval Moravskoslezský kraj v loňském roce. Pokračovat v tomto procesu bude i letos.

„Díky optimalizačním změnám tak už má například frýdecko-místecká nemocnice nové oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro apaliky a pacienty s podporou umělé ventilace plic. V Nemocnici Třinec byla zrekonstruována dětská stanice na větší kapacitu, nyní se tu rekonstruuje intermediární oddělení interní kliniky. Pacientům krnovské nemocnice se zvýší kvalita zdravotní péče díky nové magnetické rezonanci a budou podpořena oddělení následné a apalické péče. V opavské nemocnici finišuje příprava výstavby nadzemních koridorů, díky nim se zlepší přesun pacientů mezi jednotlivými budovami,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Proti plánovaným optimalizačním změnám se ale v loni postavila část zaměstnanců nemocnice a vedení města Orlové, výhrady měli i v Bílovci. Vznikla proto odborná pracovní skupina, která optimalizační návrh v těchto nemocnicích znovu podrobně analyzovala. „V Bílovci se vedení nemocnice podařil pozitivní posun v hospodaření i v personálním zajištění. Čísla má teď nemocnice kladná, proto tu nakonec nejsou optimalizační změny nutné. Naopak nezbytné jsou v nemocnici v Orlové, která je pracovištěm krajské nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji. S nutností změn souhlasí i členové výboru zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva. Tento postoj na svém prosincovém jednání vzali na vědomí také krajští zastupitelé,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer s tím, že vedení kraje chce vyjít vstříc i těm, kteří se s navrhovanými změnami zcela neztotožňují. „Krajští radní pověřili ředitele nemocnice Jiřího Matěje, aby do konce února předložil detailní a ucelený návrh, jakým budou změny na orlovském pracovišti nemocnice Karviná-Ráj probíhat. O budoucnosti nemocnice v Orlové pak rozhodnou krajští zastupitelé,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Gebauer a zopakoval důvody, proč jsou změny v krajských nemocnicích nutné.

„V regionu je hodně nemocnic a málo zdravotnického personálu. Žádný kraj nemá 17 nemocnic jako náš a tak blízko vedle sebe. Restrukturalizace je nutná, ne každá nemocnice může dělat všechno. Navíc na Karvinsku klesl počet obyvatel, zároveň se výrazně zvýšil jejich věkový průměr. Všechny tyto okolnosti musíme vzít do úvahy. Myslet musíme hlavně na prospěch pacienta. Díky lepšímu hospodaření bude například možné více investovat do moderního vybavení nemocnic,“ dodal náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Upozornil, že Moravskoslezský kraj v loňském roce také investoval nemalé finanční prostředky do obnovy a rekonstrukcí krajských zdravotnických zařízení a nákupu zdravotnické techniky. Některé z investičních akcí byly financovány výhradně krajem, část se spoluúčastí zdravotnického zařízení, další hrazeny z evropských peněz, případně státního rozpočtu, či kombinací těchto zdrojů.

„Snažíme se finanční prostředky využívat účelně, posuzujeme priority, potřebnost a bereme ohled na finanční situaci jednotlivých zdravotnických zařízení,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Dodal, že Moravskoslezský kraj i v roce 2018 podporoval projekty, které vedou k další elektronizaci procesů ve zdravotnictví – zavádění elektronické zdravotnické dokumentace, zajištění provozu elektronického podepisování v laboratořích, mezilaboratorní komunikace, zajištění provozu mobilní vizity, umožnění objednávání pacientů na vyšetření v nemocnicích přes internet, telemedicíny, další rozvoj elektronické komunikace mezi zdravotní záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními apod. s cílem zvýšit kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče pacientům.

Investiční akce v roce 2018 do krajského zdravotnictví:

Finančně objemově nejvýznamnějšími investičními akcemi byly akce realizované v rámci projektu IROP Modernizace vybavení pro obory návazné péče, do kterého se zapojily všechny krajské nemocnice.  Cílem bylo pořídit vysoce specializované přístrojové vybavení a vytvořit účinný návazný systém péče na regionální úrovni.

Nemocnice Třinec například pořídila ultrazvukový přístroj vyšší kategorie určený pro diagnostiku v oboru gynekologie a porodnictví nebo videogastroskop umožňující využití úzkopásmového zobrazení, videokolonoskop, endoskopickou věž s LCD monitorem a videoprocesorem, mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy, pojízdný RTG přístroj, telemetrický systém, echokardiograf nejvyšší třídy pro všechny zobrazovací modality, defibrilátor včetně EKG a další. Akce v celkové hodnotě za více než 57 milionů korun.

Nemocnici ve Frýdku-Místku využili více než 76 milionů korun z tohoto projektu například na nákup RTG přístroje digitální skiagrafie, ultrazvuků, kolonoskopů, videobronchoskopu, gastroskopů, SPEC/CT, planární kamery, přístroje pro operativu předního i zadního segmentu.

Ostatní krajské nemocnice se do projektu také zapojily, projekty jsou před dokončením. Například Slezská nemocnice v Opavě nakoupí vybavení za více než 98 milionů korunSdružené zdravotnické zařízení Krnov utratí přes 79 milionů korun.

Téměř 12 milionů korun byly z krajského rozpočtu použity na Obnovu tabletového systému v Nemocnici Třinec. Jde o systém, který umožňuje adresně dodávat stravu každému pacientovi podle jeho potřeb a zdravotního stavu. Jídlo se po uvaření na podávacím páse servíruje do speciálního předehřátého nádobí, přikryje teplotně izolačním dílem a přesune se do přepravního vozíku - finesy. Tyto finesy jsou rozvezeny na jednotlivá oddělení. Jídlo je v podnosech chráněno teplotně a hygienicky, na oddělení se dostává k pacientovi, aniž by se ho dotkl kdokoliv z personálu. Nemocnice Třinec také opravila rozvody užitkové vody za 7 milionů korun. Obě investiční akce byly financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Nemocnice ve Frýdku-Místku loni vybudovala pracoviště s 8 lůžky NIP a 10 lůžky DIOP pro poskytnutí následné intenzívní péče a dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče. Zřízením pracoviště NIP a DIOP bylo docíleno ucelené péče o pacienty, u nichž dochází ke stabilizaci kritického stavu, ale jsou závislí na podpoře základních životních funkcí. Akci za 50 milionů korun z poloviny financoval Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Frýdecko-Místecká nemocnice vloni také zrekonstruovala porodní sály a upravila dispoziční řešení stávajícího porodního oddělení. Vše za 9,6 milionu korun.

Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj zrekonstruovali rozvodnu nízkého napětí za více než 4,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Kraj také přispěl více než 3 miliony korun na pořízení nových přístrojů - například fundus kamery, gama detekčního přístroje pro chirurgické oddělení a další. V prostorách nemocnice v Orlové byly za více než 2 miliony korun zrekonstruovány komunikace a za 2,2 milionu korun zrekonstruován topný systém.

Rekonstrukci rozvodů medicinálního kyslíku provedla vloni Nemocnice s poliklinikou Havířov. Hodnota této investice přesáhla 3,8 milionu korun. Nemocnice také investovala do nových termoregulačních ventilů v objemu 1,9 milionu korun. Pořídila přístroje pro gastroambulanci za necelých 1,8 milionu korun. Za více než 700 tisíc korun byla opravena vzduchotechnika centrálních operačních sálů a přes 400 tisíc korun stála oprava střechy spalovny. Tyto akce byly realizovány z prostředků z rozpočtu kraje.

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium pořídil v roce 2018 za 2,4 miliony korun z krajského rozpočtu monitor vitálních funkcí, rebox physio classic, biostimulační leaser s příslušenstvím, kombinovaný ultrazvuk, podvodní běhací pásy pro obézní pacienty, přístroj pro neurofyzikální rehabilitaci a rázovou vlnu.

Moravskoslezský kraj nezapomíná ani na své obchodní společnosti - Bíloveckou nemocnici, a.s. a Sanatorium Jablunkov, a.s.

Sanatoriu Jablunkov, a.s. byla v roce 2018 otevřena nově zrekonstruovaná stanice oddělení pneumologie a ftizeologie (v rámci akce „Úprava lůžkových oddělení, 1. etapa) za více než 25 milionů korun.

Bílovecká nemocnice, a.s. v rámci Rekonstrukce kotelny a další investiční akce, která byla z rozpočtu kraje podpořena dotací ve výši 8,7 milionu korun, zrekonstruovala kotelnu za necelých 6 milionů korun a za zbývající prostředky pořídila nové přístrojové vybavení.


8. ledna 2019
frame-scrollup