Zpráva

Krajští garanti

Pravidla pro organizaci a jednání krajských odborných garantů pro zdravotnická zařízení zřizovaná a založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji

Článek 1
Úvodní ustanovení

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel zdravotnických zařízení a současně jako subjekt, na nějž byly přeneseny povinnosti ze zákonů č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, odborně dohlíží na organizaci, dostupnost a zabezpečení zdravotní péče poskytované v souladu se současnými poznatky lékařské vědy a ekonomickými možnostmi a sleduje úroveň poskytované zdravotní péče, a to zejména prostřednictvím krajských odborných garantů u zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem. Tento statut upravuje postavení krajského odborného garanta, který plní funkci konzultanta orgánům kraje.

Článek 2
Složení krajských odborných garantů dle lékařských oborů pro zdravotnická zařízení zřizovaná či založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji

Jmenovité složení krajských odborných garantů dle lékařských oborů pro zdravotnická zařízení zřizovaná či založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji je stanoveno radou kraje a je zveřejněno na stránkách Moravskoslezského kraje. Příslušný odvětvový odbor zodpovídá za aktuálnost seznamu krajských odborných garantů.

Článek 3
Činnost krajských odborných garantů pro zdravotnická zařízení zřizovaná či založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji

Krajští odborní garanti v oboru své působnosti

 1. se vyjadřují k rozvoji oboru v rámci své působnosti a přenosu nejnovějších informací na všechny subjekty poskytující zdravotní péči bez ohledu na zřizovatele, v rámci své působnosti konzultují podklady pro návrh koncepcí daných oborů v rámci Moravskoslezského kraje a pro stanovení závazných postupů při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem,
 2. se vyjadřují k problematice technického a personálního vybavení jednotlivých pracovišť a navrhují doporučení pro zdravotnická zařízení zřizovaná a zakládaná Moravskoslezským krajem,
 3. konzultují zavádění současných poznatků vědy do praxe a podílejí se na realizaci výsledků výzkumných úkolů,
 4. koordinují provázanost jednotlivých pracovišť u zdravotnických zařízení zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem,
 5. spolupracují při přípravě právních předpisů a standardů ve zdravotnictví,
 6. se vyjadřují k problematice postgraduálního vzdělávání lékařů a navrhují doporučení pro zdravotnická zařízení zřizovaná a zakládaná Moravskoslezským krajem,
 7. zaujímají stanoviska k pořizování přístrojového vybavení pracovišť u zdravotnických zařízení zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem,
 8. se vyjadřují k rajonizaci a dislokaci zdravotnických zařízení zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami,
 9. upozorňují na zjištěné duplicity v poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem,
 10. se vyjadřují k procesům v řízení nemocnic, vztahujícím se bezprostředně k organizaci zdravotní péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem,
 11. poskytují metodické vedení v poskytování léčebně preventivní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných nebo založených Moravskoslezským krajem a následně je kontrolují,
 12. sledují odbornou úroveň při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem,
 13. spolupracují při praktické aplikaci a dodržování zákonů č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na zřizovatele zdravotnických zařízení, popř. dalších zákonů, ze kterých vyplyne působnost Moravskoslezského kraje.

Článek 4
Zasedání krajských odborných garantů

 1. Krajští odborní garanti zasedají podle potřeby, nejméně však 1 x ročně, zpravidla na krajském úřadě.
 2. Krajský odborný garant daného oboru svolává nejméně 1 x ročně poradu primářů z důvodu projednávání koncepce lékařského oboru v Moravskoslezském kraji.
 3. Krajský odborný garant má možnost si ustavit užší pracovní skupinu.
 4. Závěry ze zasedání a porad jsou vydávány formou zápisu. Kopie zápisu bude zaslána Krajské radě České lékařské komory Moravskoslezského kraje (ČLK MSK).
 5. Na návrh minimálně 3 primářů daného oboru může být svolána porada primářů.

Článek 5
Práva Krajské rady České lékařské komory Moravskoslezského kraje

 1. Krajská rada ČLK MSK má právo delegovat svého zástupce na jednotlivá jednání krajských odborných garantů.
 2. Krajská rada ČLK MSK má právo svolat mimořádné jednání krajských odborných  garantů.

Článek 6
Vznik a zánik funkce krajského odborného garanta

 1. Krajské odborné garanty jmenuje rada kraje na základě doporučení Krajské rady ČLK MSK. Výkon funkce krajského odborného garanta končí jeho odstoupením z funkce po projednání radou kraje nebo odvoláním radou kraje.
 2. Funkční období krajského odborného garanta je dvouleté. Během tohoto funkčního období krajského odborného garanta má právo Krajská rada ČLK MSK podat návrh na jeho odvolání.

Článek 7
Oprávnění krajského odborného garanta

Krajský odborný garant v oboru své působnosti je oprávněn

 1. účastnit se zasedání dle článku 4 bod 1 a jednání, na které bude přizván a podle svých odborných znalostí se podílet na plnění požadavků spadajících do jejich oboru,
 2. přenášet informace, které vyplynou z jednání na okresní sdružení České lékařské komory,
 3. vyjádřit své stanovisko k projednávané problematice,
 4. odborně posuzovat a sledovat odbornou činnost zaměstnanců příslušného oboru ve zdravotnických zařízeních zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem,
 5. vyžadovat od zaměstnanců zdravotnických zařízení zřizovaných či založených Moravskoslezským krajem potřebná sdělení, vyjádření a vysvětlení k naplňování činností uvedené v článku 3,
 6. nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu, a nahlížet do dokumentů o provozu zdravotnického zařízení včetně podkladů o využití lůžek, zaměstnanců a zdravotnické techniky,
 7. podávat návrhy na odstranění zjištěných nedostatků,
 8. spolupracovat s odborníky jiných oborů.

Článek 8
Náklady na činnost krajských odborných garantů

 1. Náklady na činnost krajských odborných garantů jsou hrazeny z rozpočtu kraje.
 2. Krajští odborní garanti mají nárok na odměnu za provedenou práci na základě uzavření dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9
Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Tato pravidla jsou přístupná na webových stránkách Moravskoslezského kraje a nabývají účinnosti dnem schválení radou kraje.
2. Tato pravidla byla schválena usnesením rady kraje č. 89/5574 ze dne 20. 7. 2011 a nabývají účinnosti dnem schválení.
3. Aktualizovaná znění pravidel byla schválena usnesením rady kraje č.:
102/6593 ze dne 24. 1. 2012 s účinností ode dne 24. 1. 2012,
24/1751 ze dne 3. 9. 2013 s účinností ode dne 3. 9. 2013,
58/4613 ze dne 18. 12. 2014 s účinností ode dne 18. 12. 2014.
4. Doplněk č. 1 Pravidel schválila rada kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 12. 6. 2017 s účinností ode dne 12. 6. 2017.

Složení krajských odborných garantů dle lékařských oborů pro zdravotnická zařízení zřizovaná či založená Moravskoslezským krajem a v Moravskoslezském kraji

1. Anesteziologie a intenzivní medicína
MUDr. Marek Spyra, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
2. Dětské lékařství
MUDr. Ivana Röschlová, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
3. Gynekologie a porodnictví
MUDr. Miroslav Vaněk, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
4. Chirurgie
MUDr. Bronislav Firla, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
5. Vnitřní lékařství
MUDr. Petr Vítek, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
6. Neurologie
MUDr. Martin Krobot, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
7. Ortopedie
MUDr. Mojmír Svoboda, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
8. Otorinolaryngologie
MUDr. Richard Lenert, Ph.D., Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
9. Hematologie a transfúzní lékařství
MUDr. Lukáš Stejskal, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
10. Radiologie a zobrazovací metody
MUDr. Kamil Hudeczek, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
11. Pneumologie a ftizeologie
MUDr. Eva Pončová, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
12. Urologie
MUDr. Josef Kopecký, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
13. Klinická biochemie
MUDr. Miroslava Gabzdylová, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
14. Oftalmologie
MUDr. Tomáš Utíkal, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
15. Patologie
MUDr. Ingrid Švarcová, Nemocnice Třinec, p.o.
16. Psychiatrie
MUDr. Libor Chvíla, CSc., Psychiatrická léčebna Opava
17. Infekční lékařství
MUDr. Petr Kümpel, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
18. Všeobecné praktické lékařství
MUDr. Zdeněk Kubík, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.

frame-scrollup