Zpráva

Průkazy osob s PAS - formuláře

Průkaz osoby s PAS

  • Představuje prostředek k zajištění odpovídajícího přístupu pracovníků resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a dalších k jeho držiteli z hlediska zajištění odpovídající komunikace, přístupu a respektu k jeho specifickým potřebám. Má funkci prevence vzniku náročných situací a funkci odlehčovací v krizových situacích.
  • Umožňuje zajistit přednostní ošetření pacienta s PAS ve všech zdravotnických pracovištích, pokud to provozní možnosti pracoviště a stav ošetřovaných pacientů dovolí, avizuje potřebu přizpůsobení procesu ošetření potřebám pacienta s PAS adekvátně s doporučenými zásadami Desatera pro komunikaci s pacientem s poruchou autistického spektra, Komunikačním klíčem a Komunikačním profilem zaneseným v Průkazu osoby s PAS pomocí QR kódu.
  • Lze jej v případě potřeby využít v krizových situacích na veřejnosti, v MHD, při kontaktu se záchranáři, hasiči, policií, a dále dle uvážení jeho držitele, zákonného zástupce či doprovodu (například při cestování či pobytu v zahraničí).
  • Pomáhá předcházet situacím, které by vedly k selhání člověka s PAS na veřejnosti a k sociálnímu vyloučení. Napomáhá zúčastněným aktérům zátěžových situací zvládnout je s minimálním negativním dopadem na ně samotné, přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.

Postup vystavení Průkazu osoby s PAS pro všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost
Pokud osoba požádá o vydání průkazu PAS, všeobecný praktický lékař či praktický lékař pro děti a dorost uvedenou diagnózu nestanovuje a vychází ze záznamů pacienta v dokumentaci.
Do karty Průkazu všeobecný praktický lékař či praktický lékař pro děti a dorost vyplní:

  • jméno a příjmení osoby s PAS
  • datum narození
  • datum vystavení/aktualizace
  • podpis
  • razítko

Potvrzuje tak, že držitel Průkazu má ve zdravotnické dokumentaci doklad o stanovení odpovídající diagnózy oprávněným specialistou (dětský a dorostový psychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog).
Aktualizace bude realizována na žádost osoby s PAS nebo jejího zákonného zástupce v případech zásadní změny v informacích uvedených v Průkazu.
Do zdravotnické dokumentace oprávněného žadatele o Průkaz provede záznam - datum vystavení či aktualizace Průkazu.
Další informace vyplní držitel nebo zákonný zástupce držitele Průkazu a opatří ji aktuální fotografií obvyklých průkazkových rozměrů. Držitel Průkazu nebo jeho zákonný zástupce může Průkaz opatřit též individuálním QR kódem se specifickými informacemi pro komunikaci s jeho držitelem. Bližší informace a postup pro zhotovení QR kódu je dostupný na  webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Průkazy osoby s PAS si mohou všeobecní praktičtí lékaři či praktičtí lékaři pro děti a dorost vyzvednout na odboru zdravotnictví krajského úřadu v místnosti A 631.

frame-scrollup