Zpráva

Strategické dokumenty

Výňatek z Programového prohlášení Rady Moravskoslezského kraje pro období 2013–2016

Kvalitní a dostupná veřejná zdravotní péče pro občany našeho kraje je a zůstane jednou z hlavních priorit, pro jejíž další perspektivu učiníme následující:

Zachováme páteřní síť nemocnic zřizovaných krajem a prohloubíme jejich spolupráci, abychom dosáhli co největších pozitivních efektů. Za samozřejmost považujeme budování odborných center, zajištění jejich špičkového vybavení a důraz na přátelské prostředí pro pacienty. Příkladem modernizace areálů budou nové pavilony v Opavě a Frýdku-Místku.

  • Budeme důsledně dbát na časovou dostupnost zdravotnické záchranné služby prostřednictvím plánu plošného pokrytí výjezdových stanovišť a moderních vozidel zdravotnické záchranné služby
  • Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami budeme usilovat o udržení efektivní sítě ambulantních lékařů v celém kraji, tedy i v hůře dostupných oblastech – ať už jde o praktické lékaře pro dospělé a děti, či o ambulantní specialisty

Základní orientací bude tedy odbornost a kvalita poskytované veřejné zdravotní péče. Půjde nám o plnou nabídku služeb a odborné péče. Sjednocení oblasti řízení kvality bude přínosem pro zdravotní personál a zejména pro klienty zdravotnických zařízení, naše občany. V tomto smyslu vytvoříme i účinný nástroj zpětné vazby včetně ustavení pozice ombudsmana v jednotlivých krajských zdravotnických zařízeních. Naším cílem jsou spokojení a zdraví občané.

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie“) je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012.

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních společnosti a je tedy určena nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím.

Národní strategie vychází především z „Hodnotící zprávy plnění cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR v letech 2003 – 2012“ a rovněž z „Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví“, která byla přijata Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013. Realizaci Národní strategie podpořila i vláda České republiky svým usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014.

Jako rámcový souhrn opatření bude Národní strategie dále rozpracována do jednotlivých implementačních dokumentů dle stanovených témat ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí, zdravotního stavu obyvatelstva ČR a dalších témat veřejného zdravotnictví a organizace zdravotní péče.

frame-scrollup