Zpráva

Uznávání nemocí z povolání

Krajský úřad Moravskoslezského kraje řešil v uplynulém roce žádost Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (i dalších zaměstnavatelů) o stanovisko, zda je správný postup Karvinské hornické nemocnice a.s. (KHN a.s.), jež vydání lékařského posudku o neuznání nemoci z povolání podmiňuje úhradou částky 2000,- Kč. V reakci na dotazy odborového svazu se krajský úřad obrátil na Ministerstvo zdravotnictví, od kterého následně obdržel k problematice vyžadování úhrad za vystavení lékařského posudku o neuznání nemoci z povolání dvě stanoviska.

Ministerstvo svými stanovisky ze dne 10. 7. 2017 a 21. 1. 2018 zaujalo k dané problematice jednoznačný názor, a to, že podmiňování vydání lékařského posudku o neuznání nemoci z povolání finanční úhradou je ze strany poskytovatele zdravotních služeb KHN a.s. postupem v rozporu s právními předpisy. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které je opřeno rovněž o vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, z něhož jednoznačně vyplývá, že výkon posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození je hrazen z veřejného zdravotního pojištění a je naplněn samotným posouzením nemoci z povolání, bylo zasláno rovněž řediteli KHN a.s.

KHN a.s. je jedním ze dvou poskytovatelů v našem kraji (druhým je Fakultní nemocnice Ostrava), kterému jako poskytovateli v oboru pracovní lékařství Ministerstvo zdravotnictví udělilo povolení k uznávání nemocí z povolání (oprávnění k poskytování zdravotních služeb udělil krajský úřad). Krajský úřad MSK již dříve upozornil KHN a.s. na skutečnost, že uvedený postup považuje za nesprávný. Krajský úřad nemá pravomoc nařídit poskytovatelům vydání lékařského posudku, může pouze řešit konkrétní případ z hlediska toho, zda jednáním daného poskytovatele dle platné právní úpravy došlo či nedošlo ke spáchání přestupku.

Ministerstvo zdravotnictví i Krajský úřad MSK jsou, v případě, že postoj KHN a.s. zůstane beze změny, připraveny postupovat vůči poskytovateli v intencích zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách. Pokud se týká případných požadavků samotných posouzených na vydání bezdůvodného obohacení, tito je mají právo uplatnit přímo u KHN a.s.

frame-scrollup