Zpráva

Žádost o předání zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě

Krajský úřad zajišťuje dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), neprodleně prokazatelně předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele, poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat:

1. písemně na adresu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor zdravotnictví
28. října 117
702 18 Ostrava
2. elektronicky na adresu:
posta@msk.cz

Pozn.: Originál zdravotnické dokumentace nelze předat do vlastních rukou pacientů.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

• jméno a příjmení pacienta,
• datum narození pacienta,
• adresu trvalého pobytu pacienta,
• název dosavadního zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
• název nově zvoleného zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
• pokud žádost podává poskytovatel zvolený pacientem k žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.


Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace:

frame-scrollup