Zpráva

Bukovec

Mokřadní podhorské louky v severovýchodním výběžku Jablunkovské vrchoviny.

Katastrální území: Bukovec u Jablunkova
Výměra: 7,34 ha
Nadmořská výška: 495 – 526 m
Vyhlášeno: 1988

Mozaika lučních společenstev a jejich sukcesních stádii je součástí poměrně zachovalé kulturní krajiny, málo zasažené zemědělskou velkovýrobou. Ze současného charakteru a druhového složení lze usoudit, že travní porosty v nivě jsou náhradním společenstvem na místě původních olšin.

Na rašelinných loukách jsou místy dobře vyvinuty hydrofilní a hygrofilní fragmenty svazu CalthenionFilipendulion, do kterých pronikají prvky ovsíkových luk svazu Arrhenatherion. V lučních společenstvech svazu Cynosurion se vyskytuje třeslice prostřední (Briza media), len počistivý (Linum catharticum), vítod obecný (Polygala vulgaris), kokrhel menší (Rhinanthus minor), violka psí (Viola canina).

Velmi cenná je malá populace kriticky ohroženého starčku horského (Senecio subalpinus). V nejpodmáčenějších částech luk se vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), dětel kaštanový (Chrysaspis spadicea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Průzkumy zaznamenaly také některé zajímavé mechorosty – baňatku Mildeovu (Brachythecium mildeanum), trsenku kopinatou (Jungermania leiantha) a kostrbatec větevnatý (Rhytidiadelphus subpinnatus).

Pravidelným kosením je nahrazeno dřívější extenzivní hospodaření, které umožnilo zachování této botanicky cenné lokality.

frame-scrollup