Zpráva

Černý les u Šilheřovic I.

Stará, nepravidelně prosvětlená bučina v místě zvaném U Trianglu představující ukázku lesních porostů dříve typických pro Slezskou nížinu.

Katastrální území: Šilheřovice
Výměra: 8,04 ha
Nadmořská výška: 227 – 248 m
Vyhlášeno: 1970

Na celé ploše chráněného území převládají dubové bučiny asociace Carici-Quercetum, typické pro Ostravskou pánev, s příměsí lípy (Tilia cordata), habru obecného (Carpinus betulus), břízy bělokoré (Betula pendula), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a modřínu opadavého (Larix decidua). V bylinném patře dominuje ostřice třeslicovitá (Carex brizoides).

Lesní porost je rozdělen na dvě věkově diferencované skupiny. Starší tvoří buková kmenovina (100-150 let), mladší vznikla odtěžením porostních okrajů a vytváří plášť původního matečného porostu. Starý porost je v dobrém zdravotním stavu. Na světlinách zmlazuje lípa, habr a klen, dub jen ojediněle.

Na lokalitě se vyskytují dva vzácnější druhy střevlíkovitých brouků – Cychrus attenuatus, indikující přirozené chladnější lesy, a Abax carinatus. Dále byly zjištěny některé běžnější, především lesní druhy střevlíků – střevlík fialový (Carabus violaceus), kožitý (Carabus coriaceus) a zahradní (Carabus hortensis), střevlíčci Pterostichus burmeisteri, niger, oblongopunctatusAbax parallelepipedus.

Za zmínku stojí pozorování krutihlava obecného (Jynx torquilla).

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské pahorkatině.

frame-scrollup