Zpráva

Černý les u Šilheřovic II.

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské pahorkatině.

Katastrální území: Šilheřovice
Výměra: 7,69 ha
Nadmořská výška: 228 – 251 m
Vyhlášeno: 1970

Třípatrové porosty asociace Carici-Quercetum tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), doplňuje je bříza bělokorá (Betula pendula) a ojediněle jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném patře rostou některé regionálně ohrožené druhy vyšších rostlin, např. ostřice chlupatá (Carex pilosa) a brčál menší (Vinca minor). 250 let starý pralesovitý porost je zvlášť příhodným stanovištěm pro vyšší houby vázané na různé fáze odumírání a rozkladu dřevní hmoty. Mezi význačné druhy patří mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea), závojenka dvoubarvá (Entoloma dichroum), závojenka buková (Entoloma placidum), houžovec medvědí (Lentinellus ursinus), bedlovnice zlatá (Phaeolepiota aurea), kukmák vláknitopochvatý (Volvariella villosovolva), hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum).

Tlející dřevo a stromové houby jsou biotopem neobvykle pestré entomofauny, na niž v potravním řetězci navazují netopýři. K nejcennějším patří netopýr stromový (Nyctalus leisleri), dále netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus). Všechny tyto druhy patří mezi silně ohrožené. Zajímavý je taky výskyt netopýra Brandtova (Myotis brandtii), zařazeného mezi druhy ohrožené. Celkem bylo pozorováno 10 druhů netopýrů a z chiropterologického hlediska se jedná o lokalitu středoevropského významu.

Z ptáků vedle běžných druhů v porostech hnízdí hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a na okraji rezervace čáp černý (Ciconia nigra).

frame-scrollup