Zpráva

CITES

Co je to CITES

CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Základní informace

Základní povinnosti týkající se registrace, změn a značení exemplářů, včetně příslušných formulářů.

Co dělat když

Popis základních situací v rámci problematiky CITES

„Ukradená divočina“

26. 6. 2018 byla oficiálně spuštěna zcela ojedinělá kampaň „Ukradená divočina“, která je zaměřená na problematiku ilegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat.

Zpřísnění podmínek mezinárodního obchodu s ohroženými druhy kvůli kritickému vymírání

Změny CITES

Novelizace předpisů CITES zavádí povinnost registrace u vybraných druhů nově zařazených do přílohy CITES I a druhů přesutých z přílohy CITES II do přílohy CITES I.

Změny CITES - Registrace žaka šedého

Novelizace předpisů CITES opět zavádí povinnost registrace žaka šedého (Psittacus erithacus) a nově bude obchod s tímto druhem možný pouze na základě platné výjimky ze zákazu obchodních činností.

Novela zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Dne 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon o ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy bude novelizován v části týkající se kontroly dodržování zákona a v části týkající se správních deliktů.

Dne 1. ledna 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. V zákoně č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy bylo novelizováno názvosloví na úseku celní správy.

frame-scrollup