Zpráva

Dařenec

Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby glacifluviálních plošin Hlučínské pahorkatiny.

Katastrální území: Vřesina u Opavy
Výměra: 32,94 ha
Nadmořská výška: 245 – 285 m
Vyhlášeno: 1969

Jeden z mála zachovalých přirozených porostů podmáčených dubohabřin na pseudoglejích. Z hlediska fytocenologického mají tato společenstva nejblíže k asociaci Carici-Quercetum, která má centrum rozšíření právě na severní Moravě a ve Slezsku. Stromové patro tvoří hlavně habr obecný (Carpinus betulus) a dub letní (Quercus robur), především ve východní části je hojná bříza pýřitá (Betula pubescens). Ve sporadicky vyvinutém keřovém patře většinou převažuje přirozeně zmlazující habr.

Podrost tvoří zapojený trávník ostřice třeslicovité (Carex brizoides). Rostou zde i karpatské prvky – pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a ostřice chlupatá (Carex pilosa). Na loučce při severovýchodním okraji rezervace byla v roce 1996 nalezena populace ohroženého druhu hadího jazyku obecného (Ophioglossum vulgatum).

Rezervace hostí hmyz typický pro dubové porosty – k teplomilným broukům patří např. ohrožený brouk krajník hnědý (Calosoma inquisitor), mrchožrout housenkář (Xylodrepa quadripunctata), tesařík Strangalia attenuata a vzácná dlouhošíjka velká (Phaeostigma major), jejíž larvy se vyvíjejí pod kůrou starých listnatých stromů. Dále zde můžeme najít tesaříka Pedostrangalia revestita, který patří mezi ojedinělé druhy původních doubrav, a ohroženého střevlíka Carabus arcensis. V dutinách stromů pravděpodobně hnízdí silně ohrožený strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

frame-scrollup