Zpráva

Dobrovolné dohody

Dobrovolné dohody uzavírané mezi krajem a významnými průmyslovými podniky v regionu, jsou významným nástrojem k omezování zátěže životního prostředí. Moravskoslezský kraj, stejně jako zástupci průmyslu, mají jako zúčastněné strany společný zájem na zlepšování kvality životního prostředí, a proto se nad rámec zákonných požadavků Evropské unie a České republiky zavázaly k plnění řady opatření a realizaci aktivit, které jsou obsahem dobrovolných dohod. Níže je uveden přehled všech dosud uzavřených dobrovolných dohod, které jsou k dispozici rovněž v registru smluv.

frame-scrollup