Zpráva

Džungle

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo-olšového luhu, refugium obojživelníků a ptactva.

Katastrální území: Slezské Pavlovice
Výměra: 9,95 ha
Nadmořská výška: 220 – 225 m
Vyhlášeno: 2002

V 70. letech minulého století byla lokalita uchráněna před odvodněním a meliorací. Jedním z hlavních důvodů byla bohatá populace sněženky předjarní (Galanthus nivalis).

V převážné části území jsou spraše převrstveny aluviálními sedimenty Prudníku a Osoblahy, které daly vznik nivním půdám. Půdy mají převážně vysoko položenou hladinu spodní vody, jež místy dosahuje až k povrchu půdy. Přírodní porosty rezervace tvoří vrbové olšiny měkkého luhu, cenné jsou zbytky tvrdého luhu se starými duby. Mokřady v rezervaci jsou patrně pozůstatkem rybníka, jehož dno je porostlé ostřicemi, chrasticí, rákosem a náletem olší a vrb.

Rezervace je biotopem řady chráněných a ohrožených druhů obojživelníků a plazů – čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana esculenta), ostronosého (Rana arvalis) a krátkonohého (Rana lessonae), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix).

Z ornitofauny je v rezervaci prokázáno hnízdění několika chráněných a ohrožených druhů, např. žluvy hajní (Oriolus oriolus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), žluny šedé (Picus canus) a datla černého (Dryocopus martius). Opakovaně zde byl v době hnízdění pozorován chráněný a u nás velmi vzácný jeřáb popelavý (Grus grus).

frame-scrollup