Zpráva

Hněvošický háj

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh.

Katastrální území: Hněvošice
Výměra: 67,71 ha
Nadmořská výška: 264 – 315 m
Vyhlášeno: 1969

Dubohabrový háj v členitém terénu s mírnými svahy různých expozicí, ale i zářezy a roklemi potůčků a pramenišť, je tvořen přirozenou lipovou doubravou asociace (Tilio-Carpinetum) s četnými karpatskými prvky. Roste zde např. hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a ostřice chlupatá (Carex pilosa).

Kromě dubu letního (Quercus robur) a lípy malolisté (Tilia cordata) jsou v porostu hojné habry (Carpinus betulus), ve sníženinách také jasany (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides). Z méně obvyklých dřevin najdeme např. javor babyku (Acer campestre), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a břízu tmavou (Betula obscura).

Rostou zde také pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), v jižní části rezervace byly nalezeny vzácné mechy: bezvláska Atrichum haussknechtii a baňatka ohnutá (Brachythecium erythrorhizon).

Lokalita funguje jako refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh. Hnízdí zde ostříž lesní (Falco subbuteo), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca).

frame-scrollup