Zpráva

Hůrky

Unikátní různověký smíšený lesní porost s dominantním podílem původního sudetského modřínu

Katastrální území: Velké Heraltice
Výměra: 16,04 ha
Nadmořská výška: 382 – 438 m
Vyhlášeno: 1995

Unikátní různověký smíšený jehličnato-listnatý lesní porost, který se v rezervaci zachoval v horní části severního svahu a místy i před jeho zlomem, má patrně přirozený charakter, ale je fytocenologicky značně nejasný. Dominantními druhy stromového patra jsou původní heraltická borovice lesní (Pinus sylvestris), sudetský modřín opadavý (Larix decidua subsp. polonica), lípa malolistá (Tilia cordata) a dub letní (Quercus robur). Vtroušeně se objevuje habr obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies) a dosud vitální jedle bělokorá (Abies alba). Především lípa přirozeně zmlazuje a mladé lípy také tvoří řídké keřové patro.

V podrostu na sušších a světlejších místech rostou třtiny – třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a křovištní (Calamagrostis epigejos), na stinných plochách především typické druhy bučin – bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kostřava lesní (Festuca altissima) a pšeníčko rozkladité (Milium effusum). Prakticky v celém území se rozšířila invazní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).

V lesním komplexu pravidelně hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus) a králíček ohnivý (Regulus ignicapilus).

frame-scrollup