Zpráva

Hvozdnice

Meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů, refugium mnoha druhů ptáků a obojživelníků.

Katastrální území: Slavkov u Opavy, Štáblovice, Uhlířov
Výměra: 56,24 ha
Nadmořská výška: 270 – 291 m
Vyhlášeno: 1989

V údolí Hvozdnice vycházejí na několika místech na povrch horniny skalního podloží (kvartérní sedimenty fluviálního, glacigenního i eolického původu). V jílovo-prachovitých břidlicích lze nalézt fosilizované pozůstatky bezobratlých (především schránky hlavonožců a mlžů) i spodnokarbonských rostlin. Skalní podloží na několika místech vystupuje také v korytě říčky. V bývalé pískovně, která je rovněž součástí rezervace, jsou k vidění také vodněledovcové sedimenty – uloženiny ledovcových toků a jezer.

Vegetaci tvoří přírodě blízká a druhově pestrá rostlinná společenstva stojatých vod rybníků s přirozeným litorálem (Callitricho-Batrachietalia), navazujících ostřicových mokřadů a bažin (Magnocaricetalia) a zbytků lužních lesů – střemchových jasenin asociace Pruno-Fraxinetum. Na rybnících rostou např. závitka mnohokořenná (Spirodella polyrhiza), lakušník vodní (Batrachium aquatile), rdest světlý (Potamogeton lucens) a bublinatka jižní (Utricularia australis), v litorálu rybníků a na ostřicových a zblochanových mokřadech kosatec žlutý (Iris pseudacorus), halucha vodní (Oenanthe aquatica) a šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia).

Na mokřadních loukách podél Hvozdnice žijí vzácné druhy motýlů a obojživelníků. Na lokalitě také pravidelně hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal polní (Crex crex), chřástal vodní (Rallus aquaticus), zcela vzácně bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a moudivláček lužní (Remiz pendulinus).

frame-scrollup