Zpráva

Informace k úhradě nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odstraňováním nepoužitelných léčiv

Vzhledem k novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která je účinná od 1. 12. 2019, byl vydán nový metodický postup Ministerstva financí čj. MF-29144/2019/1201-2 a následně postup krajských úřadů s tímto proplácením.

Podmínky platné od 1. 12. 2019

V souladu s ustanovením § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) bude mít lékárna i nadále povinnost převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním a likvidací těchto léčiv však již neponese lékárna, jak tomu bylo doposud, ale osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (tj. osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva), které bezúplatně od lékáren převezmou nepoužitelná léčiva.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje sděluje, že osobami určenými k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech jsou osoby uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva“, zveřejněném ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2019 a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html

V případě, že budou nepoužitelná léčiva odevzdána jiné osobě než osobě určené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, ponese náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním sama lékárna.

Náklady vzniklé v souvislosti s odevzdáním a likvidací nepoužitelných léčiv do 30. 11. 2019 budou lékárnám proplaceny dosavadním způsobem.

Podmínky platné do 30. 11. 2019

V souladu s ustanovením § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), hradí náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 citovaného zákona a s jejich odstraněním těmito osobami stát prostřednictvím krajského úřadu.

Upozorňujeme, že léčiva musí být předána pouze společnosti oprávněné k odstranění nepoužitelných léčiv ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o léčivech. Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva, je zveřejněn ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2019 a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html

Lékárna, která je plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí z poskytnuté dotace tuto daň hradit, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) tzn., že náklady vzniklé lékárně s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv budou propláceny v ceně bez DPH, pokud je tato lékárna plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona o DPH a vzniká jí nárok na odpočet této daně.

Předmětné náklady budou lékárnám propláceny čtvrtletně v souladu se stanoveným metodickým postupem Ministerstva financí. Moravskoslezský kraj dle tohoto pokynu zasílá na Ministerstvo financí žádost o náhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidaci spolu s kopiemi dokladů zaslaných lékárnami ve čtvrtletních termínech za uplynulé čtvrtletí (do 10. ledna, 10. dubna, 10. července a 10. října) příslušného rozpočtového roku, ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději do 10. ledna. Po přijetí náhrad nákladů budou lékárnám předmětné náklady neprodleně uhrazeny.

Finanční prostředky budou hrazeny na základě žádosti lékárny adresované Moravskoslezskému kraji. Přílohu žádosti bude tvořit kopie faktury, na jejímž základě byly lékárnou proplaceny náklady vzniklé s odevzdáním a odstraněním nepoužitelných léčiv, doklad o uhrazení faktury (doložením výpisu z účtu) a kopie ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (dále jen „ohlašovací list“). Žádné jiné doklady např. převodka odpadu místo ohlašovacího listu nebudou dále akceptovány. Z ohlašovacího listu musí být zřejmé, že odesílatelem odpadu je lékárna a příjemcem (místo vykládky) osoba oprávněná k odstranění nepoužitelných léčiv ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o léčivech. V případě, že příjemcem nepoužitelných léčiv uvedeným na ohlašovacím listě nebude společnost oprávněná k jejich odstranění, nebude Ministerstvem financí takováto žádost akceptována. Obě tyto kopie dokladů musí obsahovat katalogové číslo zatříděné dle platné vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, a množství likvidovaného odpadu s tím, že se jedná o nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. Na faktuře rovněž musí být uvedena cena za 1 kg odstraněného odpadu.

V této souvislosti upozorňujeme, že budou uhrazeny pouze náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv uvedených pod katalogovým číslem 20 01 31 – nepoužitelná cytostatika nebo 20 01 32 – jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31.

Na faktuře může být uvedena cena za dopravu. V případě, že faktura bude cenu za dopravu obsahovat, je nutné, aby byl z faktury zjistitelný počet ujetých kilometrů a cena za 1 km. Pokud bude cena za dopravu uvedena paušální sazbou, může být lékárna vyzvána k prokázání požadavku doložením počtu skutečně ujetých kilometrů. Pokud účtovaná cena bude neadekvátně vysoká, nemusí být takováto žádost akceptována. Rovněž žádné jiné fakturované položky (např. sběrný box, kontejner, barel, administrativní náklady) nebudou akceptovány. Zařízení, ve kterém bude docházet k odstranění léčiv, musí být s ohledem na hospodárnost v odůvodnitelné dojezdové vzdálenosti od lékárny. Četnost svozu musí být volena adekvátně k množství odstraňovaných léčiv.

Jelikož se žádosti o proplacení léčiv posílají Ministerstvu financí čtvrtletně a není stanoven žádný limit pro odevzdané množství léčiv, krajský úřad doporučuje, aby se svozy léčiv nerealizovaly častěji než jednou za čtvrt roku. Pak klesnou zbytečně vynaložené náklady na dopravu. Je nehospodárné odevzdávat nepoužitelná léčiva každý měsíc, která si samozřejmě účtuje za každý uskutečněný svoz náklady na dopravu. Je možné odevzdat léčiva pouze jednou za rok a snížit tak náklady za administrativu a dopravu. Je nezbytné, aby si lékárny počínaly hospodárně.

Připomínáme, že datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na faktuře musí být shodné s datem předání a přijetí nákladu na ohlašovacím listu. V této souvislosti žádáme lékárny o průběžné zasílání žádostí, a to z důvodu získání časové rezervy na jejich kontrolu a případné doplnění za účelem jejich vyplacení za uplynulé čtvrtletí, v němž byla žádost doručena.

frame-scrollup