Zpráva

Kamenec

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje rašeliniště.

Katastrální území: Dobrá u Frýdku-Místku
Výměra: 9,82 ha
Nadmořská výška: 319 – 321 m
Vyhlášeno: 1992

V centrální části území převládá podmáčený lesní porost s olší lepkavou (Alnus glutinosa), o. šedou (A. incana) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V jezírku a jeho bezprostředním okolí se vyskytuje šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), z. jednoduchý (S. emersum), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), v mělčinách najdeme bahničku mokřadní (Eleocharis palustris), přesličku poříční (Equisetum fluviatile), s. klubkatou (J. conglomeratus) a s. rozkladitou (J. effusus). Na březích převládají ostřice obecná (Carex nigra), o. prosová (C. panicea), o. prodloužená (C. elongata) a o. šedavá (C. canescens). Na některých místech roste bezkolenec modrý (Molinia coerulea) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium).

Území je jedním z mála refugií vodních druhů hmyzu a obratlovců v okrese Frýdek-Místek. Dosavadní výzkumy zjistily 26 druhů vážek, mezi vzácné druhy patří například šídlo luční (Brachytron pratense) nebo vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), a 193 druhů brouků. Kamenec je jednou ze dvou recentních lokalit drabčíka Acylophorus glaberrimus na Moravě. V tůních nachází útočiště čolek obecný (Triturus vulgaris) a kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus). V olšinách hnízdí ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata). Průzkum drobných zemních savců prokázal mj. výskyt myšice temnopásé (Apodemus agrarius), rejska obecného (Sorex araneus), r. malého (S. minutus) a rejsce vodního (Neomys fodiens).

Proti zpomalení procesu zazemňování a ke zvýšení oslunění litorálu jsou opakovaně prováděny probírky porostů. Z centrální tůně byla odstraněna skládka komunálního odpadu a pro udržení vody v území byly zřízeny zemní hrázky.

frame-scrollup