Zpráva

Karlovice - sever

Zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským.

Katastrální území: Karlovice ve Slezsku
Výměra: 42,35 ha
Nadmořská výška: 628 – 787 m
Vyhlášeno: 1970

Geneticky cenný modřín opadavý (Larix decidua subsp. polonica) roste především v centrální části rezervace. Škodám způsobeným okusem brání oplocení chráněného území, zřízené v roce 1995. Díky tomuto opatření intenzívně zmlazuje buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba) i smrk ztepilý (Picea abies). Co se týče těžebních zásahů, probíhá v rezervaci jen asanační těžba smrků napadených kůrovcem. Ke zvýšení zastoupení jedle přispívá i výsadba stovek semenáčků z blízké genové základny.

Na většině plochy rezervace převládá květnatá bučina asociace Dentario enneaphylli-Fagetum s typickými bučinnými druhy: bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), svízelem vonným (Galium odoratum), kyčelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), kostřavou lesní (Festuca altissima), pšeníčkem rozkladitým (Milium effusum), starčkem večitým (Senecio ovatus) a pitulníkem horským (Galeobdolon montanum). Místy jsou v podrostu také třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), ječmenka lesní (Hordelymus europaeus) a další druhy.

frame-scrollup