Zpráva

Karviná - rybníky

Lokalita je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin. Břehové porosty tvoří lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Katastrální území: Koukolná, Staré Město u Karviné
Výměra: 9,0629 ha
Nadmořská výška: 218 - 220 m n. m.
Vyhlášeno: 2013

Celé území je možné rozčlenit do několika segmentu, které se liší strukturou porostu a významem pro lokální populaci páchníka hnědého. Nejvýznamnější segmenty:

Hráze rybníků Lipový a Mělčina. Většina dutin potenciálně vhodných pro vývoj páchníka hnědého se nachází v dubech letních, s výjimkou jednoho nálezu v javoru babyce. Vhodné i obsazené stromy jsou rozptýleny po celé délce aleje.

Hráz mezi rybníky Dubový a Olšový. Linie vzrostlých dubů letních o průměru 60 – 80 cm lemuje břeh rybníka Dubový. Duby letní jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu, prakticky bez dutin a odumřelých částí. Tento segment má velký potenciál pro obsazení páchníkem hnědým v budoucích desetiletích a zároveň může fungovat jako biokoridor vzájemně propojující plochy se současným výskytem páchníka hnědého.

Bývalá rybniční hráz v současnosti odděluje zahrádkářskou osadu od navazujícího pole. Vhodné i obsazené stromy jsou rozptýleny po celé délce aleje. Plocha má velkou perspektivu pro výskyt páchníka v dalších desetiletích.

Dospělý páchník je nápadný hnědý brouk, na štítu s podélnými vtisky, který dosahuje velikosti 24–30 mm. Larvy (měkké, bělavé, stočené do tvaru písmene C) dosahují velikosti až 8 cm a žijí téměř výhradně v trouchu dutin listnatých stromů. Larvy mají víceletý vývoj a dospělé jsou po dvou až třech letech vývoje v závislosti na teplotě, vlhkosti a množství potravy.

Jednotlivé hráze na sebe navazují a poskytují tak propojené komplexy vhodných stromů. V budoucnu by mohl být významným ohrožujícím faktorem nedostatek stromů (zejména dubů) v optimálních věkových třídách. Péči o přírodní památku je proto vhodné zaměřit na zajištění optimální věkové struktury porostu.

Území bylo pro svůj přírodovědný význam zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

frame-scrollup