Zpráva

Koncepce odboru ŽPZ

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje je ucelená dokument, tvořící shrnutí všech analytických zjištění (tzv. SWOT analýza a multikriteriální analýzy), které oblast životního prostředí v kraji charakterizují. Zjištění plynoucí ze zpracované analýzy, se stala základem pro formulaci souhrnu opatření, jenž obsahují konkrétní projekty, které přispějí ke zlepšení životního prostředí v kraji.

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 14. 4. 2016 opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A (dále jen „Program“), které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v aglomeraci CZ08A - OV/KA/FM překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území aglomerace CZ08A - OV/KA/FM. Program začíná být účinný po 15 dnech od zveřejnění na úřední desce ministerstva.

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 14. 4. 2016 opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (dále jen „Program“), které se oznamuje veřejnou vyhláškou. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v zóně Moravskoslezsko - CZ08Z překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území zóny Moravskoslezsko - CZ08Z. Program začíná být účinný po 15 dnech od zveřejnění na úřední desce ministerstva.

Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Cílem studie je získání potřebných údajů o území pro územní plánování, zejména pro zpracování zásad územního rozvoje, pro rozhodování územně samosprávných celků při umisťování větrných elektráren na svém území a především pro příslušné orgány ochrany přírody při posuzování krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále také poskytnutí objektivních informací nejen investorům, ale především obcím a jejich občanům, kteří mohou být výstavbou větrných elektráren dotčeni.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen v září 2004.

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání dne 25. února 2016 usnesením č. 18/1834 schválilo Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje jeho závazná část.

Plán oblasti povodí Odry a Plán oblasti povodí Moravy

Plán oblasti povodí OdryPlán oblasti povodí Moravy jsou základní koncepční dokumenty v oblasti vod pro území Moravskoslezského kraje, které byly v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovány příslušnými správci povodí, Povodí Odry, státní podnik a Povodí Moravy státní podnik, a schváleny zastupitelstvem Moravskoslezského kraje v říjnu 2009.

Další informace k plánování v oblasti vod.

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje a vyhodnocení jejího uplatňování

Dne 20. 5. 2004 vzala na vědomí rada kraje informaci o zpracování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. Koncepce ve své vizi konkretizuje krajské priority a stanovuje cíle, kterých chce kraj dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 20 let v podmínkách tržně orientované ekonomiky. Koncepce respektuje cíle státní energetické politiky a státní energetické koncepce (schválené usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. 3. 2004) a popisuje kromě hospodárného nakládání s energií i koncepční využívání potenciálu obnovitelných energií a dosažení jejich většího využívání. Koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny

Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 23. 6. 2005 usnesením č. 5/298/1. Jedná se o koncepční materiál pořízený krajem v samostatné působnosti ve smyslu § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Schválená Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji, který na základě rovného přístupu ke všem cílovým skupinám EVVO naplňuje příslušná opatření Programu rozvoje kraje. Při zpracování koncepce se vycházelo zejména ze zákona o právu na informace (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění), který kraji ukládá povinnost podporovat v rámci samostatné působnosti vytvoření systému EVVO i z některých dalších předpisů (mj. usnesení vlády ke Státnímu programu EVVO v České republice).

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje

V souladu s postupem daným ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Moravskoslezský kraj zadal na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683 ze dne 1. 6. 2005, zpracování studie Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje u firmy EKOTOXA OPAVA s. r. o., Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava.

frame-scrollup