Zpráva

Koncepce odboru ŽPZ

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje je ucelený dokument, tvořící shrnutí všech analytických zjištění (tzv. SWOT analýza a multikriteriální analýzy), které oblast životního prostředí v kraji charakterizují. Zjištění plynoucí ze zpracované analýzy, se stala základem pro formulaci souhrnu opatření, jenž obsahují konkrétní projekty, které přispějí ke zlepšení životního prostředí v kraji.

Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z

Plánování v oblasti vod

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen v září 2004.

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání dne 25. února 2016 usnesením č. 18/1834 schválilo Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje jeho závazná část.

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje a vyhodnocení jejího uplatňování

Dne 20. 5. 2004 vzala na vědomí rada kraje informaci o zpracování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. Koncepce ve své vizi konkretizuje krajské priority a stanovuje cíle, kterých chce kraj dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 20 let v podmínkách tržně orientované ekonomiky. Koncepce respektuje cíle státní energetické politiky a státní energetické koncepce (schválené usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. 3. 2004) a popisuje kromě hospodárného nakládání s energií i koncepční využívání potenciálu obnovitelných energií a dosažení jejich většího využívání. Koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.

Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Cílem studie je získání potřebných údajů o území pro územní plánování, zejména pro zpracování zásad územního rozvoje, pro rozhodování územně samosprávných celků při umisťování větrných elektráren na svém území a především pro příslušné orgány ochrany přírody při posuzování krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dále také poskytnutí objektivních informací nejen investorům, ale především obcím a jejich občanům, kteří mohou být výstavbou větrných elektráren dotčeni.

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny

Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 23. 6. 2005 usnesením č. 5/298/1. Jedná se o koncepční materiál pořízený krajem v samostatné působnosti ve smyslu § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Schválená Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji, který na základě rovného přístupu ke všem cílovým skupinám EVVO naplňuje příslušná opatření Programu rozvoje kraje. Při zpracování koncepce se vycházelo zejména ze zákona o právu na informace (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění), který kraji ukládá povinnost podporovat v rámci samostatné působnosti vytvoření systému EVVO i z některých dalších předpisů (mj. usnesení vlády ke Státnímu programu EVVO v České republice).

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje

V souladu s postupem daným ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Moravskoslezský kraj zadal na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683 ze dne 1. 6. 2005, zpracování studie Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje u firmy EKOTOXA OPAVA s. r. o., Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava.

frame-scrollup