Zpráva

Koryto řeky Ostravice

Skalní výchozy ležící v korytě řeky Ostravice.

Katastrální území: Ostravice I
Výměra: 0,8 ha
Nadmořská výška: 396 – 399 m
Vyhlášeno: 1966

V nesouvislých výchozech v korytě řeky je možno sledovat v délce několika kilometrů charakter příkrovové stavby jednotek vnější skupiny karpatského flyše.

Tok lemuje lesní porost s převládajícím javorem klenem (Acer pseudoplatanus), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior).

Tento úsek řeky trvale obývá vranka pruhoploutvá (Cotus poecilopus), na březích můžeme najít ještěrku živorodou (Zootoca vivipara) a užovku obojkovou (Natrix natrix). V dutinách strmých břehů hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus). Od roku 1993 jsou zde pravidelně pozorovány pobytové značky vydry říční (Lutra lutra).

frame-scrollup