Zpráva

Kraj vyhodnotil staré kotlíkové dotace

V některých obcích lidé vyměnili více než polovinu starých kotlů na tuhá paliva za nová ekologická topidla, snížilo se množství emisí vypuštěných do ovzduší.

To jsou výsledky éry „starých“ kotlíkových dotací, které odstartovaly před čtyřmi roky v Moravskoslezském kraji.

„Z přibližně šesti tisíc podaných žádostí se zrealizovalo něco přes čtyři tisíce výměn. Přestože třetina žadatelů o kotlíkovou dotaci od svého plánu vyměnit starý kotel na tuhá paliva za ekologický z různých důvodů nakonec odstoupila, považuji kotlíkové dotace nastartované v Moravskoslezském kraji za úspěšné. Potvrzuje to i fakt, že se postupně rozšířily i do ostatních krajů,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

První výzva na tzv. kotlíkovou dotaci odstartovala začátkem února 2012. Do roku 2014 pak bylo vyhlášeno dalších šest výzev, financovaných Moravskoslezským krajem a Ministerstvem životního prostředí. Poslední byla ukončena 18. září 2014, žadatelé ale měli ještě dalších devět měsíců na samotnou výměnu kotlů a předložení podkladů krajskému úřadu nebo Státnímu fondu životního prostředí.

V některých obcích se tak v letech 2012 až 2015 podařilo vyměnit přes 50 procent starých kotlů, které byly nahrazeny novými nízkoemisními kotli (obr. 1), například ve Štěpánkovicích (51%), Bolaticích (53%) nebo Kateřinicích (55%). Nejvíce výměn se uskutečnilo v největších městech kraje, tj. v Ostravě (266), Opavě (204) a Frýdku-Místku (103) (obr. 2).

 „Lokální topeniště spalující nekvalitní tuhá paliva, popřípadě komunální odpady ve starém prohořívacím kotli, jsou významným zdrojem zdraví škodlivých organických látek v ovzduší, zejména karcinogenního benzo(a)pyrenu. K dalším škodlivinám produkovaných těmito zdroji patří tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a další,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík. Je přesvědčen o tom, že i když k dosažení hlavního cíle kotlíkových dotací, tedy snížení množství škodlivin vypouštěných do ovzduší, nestačí jen vyměnit kotle (důležité jsou také správná údržba kotle a jeho příslušenství včetně spalinových cest, používání jen kvalitního certifikovaného paliva pro daný kotel, kvalita obsluhy a další faktory), je výměna starých kotlů za nové nízkoemisní významný a důležitý první krok k tomu, aby se emise z lokálního vytápění domácností začaly postupně snižovat.

Dokazuje to i odkad těchto emisí v ovzduší (výpočty prováděné podle metodiky Ministerstva životního prostředí) zveřejněný v loňském roce.

„Z výsledků vyplynulo, že se nám díky zrealizované kotlíkové dotaci z let 2012 až 2015 podařilo snížit například emise benzo(a)pyrenu o zhruba 70 kilogramů, což je více než vyprodukoval těžký průmysl v Moravskoslezském kraji za celý rok 2013,“ doplnil náměstek hejtmana Daniel Havlík.

  • Obr. č.1: Znázorňující procento realizovaných výměn z celkového počtu kotlů na tuhá paliva dle jednotlivých obcí
  • Obr. č.2: Znázorňující celkový počet realizovaných výměn kotlů dle jednotlivých obcí

2. května 2016
frame-scrollup