Zpráva

Krajský úřad Moravskoslezského kraje prodloužil lhůtu pro podání poplatkového přiznání za zněčišťování ovzduší do 30.6.2020

S ohledem na nastalou mimořádnou situaci spojenou s vyhlášením nouzového stavu z důvodu šíření viru SARS-CoV-2 a s ohledem na rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, přistoupil rovněž i krajský úřad k možnosti prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání v oblasti ochrany ovzduší. Takový úkon správci daně, v tomto případě je to krajský úřad, umožňuje z moci úřední učinit ust. § 36 odst. 4 daňového řádu. Den uplynutí prodloužené lhůty správce daně stanovil nově na 30. 06. 2020. Tento postup je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí a je logický s ohledem na sjednocení prodloužených termínů v rámci správy daní, poplatků a cel, které byly prodlouženy rovněž rozhodnutím ministryně financí.

Krajský úřad se rozhodl využít zvláštního způsobu doručování, tedy doručení veřejnou vyhláškou dle § 49 odst. 1 písm. b) daňového řádu, neboť z důvodu primární povinnosti poplatníka tvrdit daň a v návaznosti na tzv. samovyměřovací princip je počet adresátů rozhodnutí správci daně neznámý a také z důvodu dodržení a aplikace zásady pro-klientského přístupu a zásady hospodárnosti řízení. Okruh účastníků řízení byl obecně vymezen jako okruh osob, které naplňují definiční znaky poplatníka poplatku za znečišťování dle § 15 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, který je provozovatelem stacionárního zdroje umístěného v rámci územní působnosti Moravskoslezského kraje.

Upozorňujeme ale, že to neznamená, že budou znečišťovatelé své povinnosti platit poplatky za znečišťování ovzduší za rok 2019 zproštěni. Pouze jim je prodloužen termín pro podání poplatkového přiznání na základě rozhodnutí krajského úřadu.

frame-scrollup