Zpráva

Královec

Mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Katastrální území: Spálov
Výměra: 4,89 ha
Nadmořská výška: 570 – 580 m
Vyhlášeno: 2000

Mokřadní louky v mírně modelované sníženině tvoří mozaiku fragmentů ostřicových luk asociace Caricetum fuscae s přechodem k vlhkým pastvinám Polygalo-Nardetum. Rostou zde vzácné a ustupující druhy regionu Oderských vrchů – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis).

Přilehlé lesíky (v ochranném pásmu) tvoří podmáčené olšiny s dominantní ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), okrajová seskupení vrb a podmáčený typ bezkolencových doubrav s břízou asociace (Molinio-Betuletum), který je v oblasti Jesenického podhůří vzácný.

V drobných tůních a jezírku se rozmnožují čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Byla tu rovněž pozorována ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Nejzachovalejší zamokřené části jsou pravidelně koseny a zbavovány náletu. Z olšin je nutno odstranit vysazený jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).

frame-scrollup