Zpráva

Krasovský kotel

Druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku střechovitého, dochované na náhorní rovině mezi lesy.

Katastrální území: Krasov
Výměra: 11,46 ha
Nadmořská výška: 648 – 667 m
Vyhlášeno: 1989

Podmáčené louky jsou lesními porosty izolovány od intenzivně zemědělsky využívaných pozemků a nebyly ovlivněny eutrofizací a odvodňováním. Lokalita je unikátní výskytem bohaté populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), který patří mezi silně ohrožené druhy rostlin. Mečík roste ve společenstvu s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), psárkou luční (Alopecurus pratensis), metlicí trsnatou (Deschampsia caespitosa), třezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum), pcháčem potočním (Cirsium rivulare) a expandující třtinou křovištní (Calamagrostis epigeios).

Na lokalitě bylo pozorováno až 250 kusů kvetoucích exemplářů mečíku střechovitého. Ochrana přírody zabezpečuje pravidelnou péči o lokalitu. Pro zachování příznivých stanovištních podmínek je potřebné louku každoročně kosit po odkvětu chráněných rostlin a redukovat nálet dřevin.

K dalším pozoruhodným druhům patří kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) v olšině v jihovýchodní části a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) ve smrčině na východním okraji.

frame-scrollup