Zpráva

Kunov

Zbytek lužního lesa na břehu mrtvého ramene řeky Opavy s bohatou populací kapradiny pérovníku pštrosího.

Katastrální území: Nové Heřminovy, Skrbovice
Výměra: 4,16 ha
Nadmořská výška: 409 – 414 m
Vyhlášeno: 1989

Přírodní rezervace v nivě Opavy chrání celou zdejší populaci pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris). Tato kapradina, zařazená mezi ohrožené druhy, se zde vyskytuje v mnoha stovkách exemplářů. Pérovník pštrosí roste ve fragmentu staré jasanové olšiny s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), starými jasany ztepilými (Fraxinus excelsior), vtroušeným habrem obecným (Carpinus betulus) a lípou malolistou (Tilia cordata). Větší část porostu tvoří stanovištně nevhodný smrk (Picea abies).

V keřovém patře rostou kromě bezu černého (Sambucus nigra) také střemcha obecná (Padus avium) a z hor sestupující růže převislá (Rosa pendulina). V podrostu najdeme vedle pérovníku pštrosího běžné mokřadní druhy bylin, např. devětsil bílý (Petasites albus), čistec lesní (Stachys sylvatica), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria) pomněnku hajní (Myosotis nemorosa), přesličku lesní (Equisetum sylvaticum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). V podrostu staré jaseniny je hojná také kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a starček vejčitý (Senecio ovatus).

Po povodni v roce 1997 byla plocha rezervace překryta vrstvou štěrkových náplavů. Do roku 2001 uhynulo a poté byla vykáceno na 150 stromů, převážně jasanů. Populace pérovníku nebyla poškozena.

frame-scrollup