Zpráva

Kůrovcová kalamita

V Moravskoslezském kraji byly zvýšené kůrovcové těžby evidovány od roku 2013, přičemž počátek současné kůrovcové kalamity lze datovat k roku 2015, kdy docházelo k výraznějšímu nárůstu objemu nahodilých kůrovcových těžeb, které měly i v dalších letech neustálou vzestupnou tendenci. V rámci kraje byla v této době nejvíce postižena oblast Nízkého Jeseníku, okres Bruntál, kde nahodilé těžby v posledních letech i několikanásobně překračovaly roční etát na jednotlivých lesních majetcích. Ve východní části kraje jsou kalamitou nejvíce zasaženy lesní porosty v Podbeskydí a oblast Jablunkovska. Vznik a rozvoj kůrovcové kalamity je zapříčiněn souhrnem mnoha faktorů. Není pochyb o tom, že jedním z důvodů vzniku kalamity jsou klimatické změny posledních let (vyšší průměrné teploty, úbytek srážek, nevyrovnaná distribuce srážek v průběhu roku), v jejichž důsledku jsou stromy primárně oslabovány. Teplotně nadprůměrné roky umožňují kůrovcům urychlit jejich vývoj a v průběhu roku založit tři a v nižších polohách i čtyři generace, což značně zvyšuje jejich početnost a intenzitu napadení, kterému se již tak oslabené stromy nejsou schopny samy ubránit. Nutno dodat, že na dalším rozvoji kůrovcové kalamity se také mnohdy podílí vlastníci lesů, kteří neplní své povinnosti v ochraně lesa stanovené lesním zákonem. Meziročním srovnáním nahodilých kůrovcových těžeb, lze konstatovat, že v roce 2018 objem těžeb v kraji kulminoval a v následujících letech lze očekává pokles těžeb, a to i s ohledem na skutečnost, že smrkové porosty v nižších polohách kraje jsou převážně vytěženy. Přesto je nezbytné, aby vlastníci lesů i nadále zaměřili svou činnost především na aktivní vyhledávání kůrovcových stromů a provedení jejich včasné a účinné asanace, a to mimo jiné v navazujících porostech ve vyšších nadmořských výškách, kde lze očekávat postup kůrovcové kalamity.

Dotace na hospodaření v lesích

 • Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019
 • Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství
 • Dotační program Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro 2020
 • Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

 • Otázky a odpovědi k opatření obecné povahy
 • Rajonizace území
 • Obnova lesa

 • Evidence reprodukčního materiálu (nabídka a poptávka)
 • Související legislativa

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
 • Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti v ochraně lesa
 • Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
 • Užitečné odkazy a informace

 • Kůrovcová mapa
 • Kůrovcové info
 • Nekrmbrouka.cz
 • Lesní ochranná služba
 • Zásady ochrany lesních porostů proti kůrovcům (formát pdf, velikost 3 MB)

 • 16. ledna 2020
  frame-scrollup