Zpráva

Meandry Lučiny

Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných druhů živočichů.

Katastrální území: Havířov - Město
Výměra: 40,65 ha
Nadmořská výška: 244 – 264 m
Vyhlášeno: 1991

Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry. Koryto s četnými nátržemi a výrazně členitým dnem je lemováno sérií rostlinných společenstev vodních toků, od iniciálních společenstev na náplavech řeky, přes lesní společenstva střemchových jasenin asociace Pruno-Fraxinetum, až po břehové porosty s druhy dubohabrových hájů. Terénní deprese a prameniště pravobřežní štěrkové terasy jsou porostlé mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae. Bylinné patro je nejpestřejší v jarním období, kdy nápadně kvete sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a prvosenka vyšší (Primula elatior). Naopak velmi nenápadná je pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina) – ohrožený druh podle červeného seznamu severovýchodní Moravy a Slezska.

V okolí toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhů vážek, mezi vzácnější patří šidélko znamenané (Erythromma viridulum) a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum). Pestrá je rovněž ichtyofauna – bylo zjištěno 13 druhů ryb, mezi nimi ohrožený druh střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a ojediněle i kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri).

Mokřady jsou biotopem čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy zelené (Bufo viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana zeleného (Rana esculenta). Dutiny starých stromů využívají strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis) a šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla).

frame-scrollup