Zpráva

Mokřiny u Krahulčí

Bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčku bahenního v mokřadech Trusovického potoka.

Katastrální území: Dětřichov nad Bystřicí
Výměra: 3,24 ha
Nadmořská výška: 594 – 600 m
Vyhlášeno: 2001

V mokřadních ekosystémech nivy Trusovického potoka roste řada chráněných druhů rostlin. Hlavním motivem ochrany je bohatá populace kriticky ohroženého starčku bahenního (Senecio paludosus).

V lučních porostech rezervace převládají společenstva svazu Calthion. Starček bahenní má na této lokalitě jednu z nejbohatších populací v ČR. Na trvale zamokřených loukách najdeme rovněž silně ohrožený mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), ohrožené druhy prstnatec májový (Dactylorzhiza majalis) a kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), dále hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). V bezprostřední blízkosti rezervace jsou hojná společenstva podmáčených smrčin svazu Piceion excelsae a vrbové křoviny svazu Salicion cinereae. Lesní porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.

Uchování lučních porostů vyžaduje pravidelné kosení, jinak začínají zarůstat třtinou křovištní (Calamagrostis arundinacea). V mokřadních biotopech se rozmnožuje skokan hnědý (Rana temporaria).

frame-scrollup