Zpráva

Moravskoslezský kraj podpoří studie řešení nakládání s vodami v obcích a výstavbu vodohospodářské infrastruktury

Rada Moravskoslezského kraje na schůzi konané dne 21. listopadu 2017 vyhlásila a schválila podmínky dotačních programů Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce a Drobné vodohospodářské akce pro roky 2018/2019.

Cílem dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými a odpadními vodami. Předmětem podpory jsou studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod, studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami a hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních nebo srážkových vod, a to ve stávajících zástavbách i tzv. rozvojových lokalitách obcí.

Dotační program Drobné vodohospodářské akce je zaměřen na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích s počtem obyvatel do 2000 a do 5000 obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem obyvatel do 500.

Žádosti o dotace v rámci obou dotačních programů je možné podat od 2. ledna 2018 do 19. ledna 2018 včetně. Podrobné informace k vyhlášeným dotačním programům jsou k dispozici na úřední desce krajského úřadu v sekci dotace -> vyhlášené dotační programy.

Pro potenciální žadatele připravuje odbor životního prostředí a zemědělství pracovní seminář, který se uskuteční v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje ve čtvrtek dne 4. ledna 2018 od 9:00 do 12:00 hodin a na kterém budou účastníci seznámeni s dotačními programy. K účasti na semináři je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře, event. telefonicky (Jana Kroupová, 595 622 692) nebo e-mailem (jana.kroupova@msk.cz), a to v termínu do 3. ledna 2018.

frame-scrollup