Zpráva

Na Čermence

Ostrůvky přirozeně se obnovujících květnatých bučin s bohatým bylinným patrem, hnízdiště mnoha vzácných druhů ptáků.

Katastrální území: Kaménka
Výměra: 9,27 ha
Nadmořská výška: 390 – 533 m
Vyhlášeno: 1990

Ostrůvky květnatých bučin s vtroušenou jedlí v přilehlých různověkých smrčinách. Typické bylinné patro tvoří např. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), rozrazil horský (Veronica montana), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a kostřava lesní (Festuca altissima). Objevují se i druhy suťových lesů, např. kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

Lokalita ohrožených druhů denních motýlů, druhově nejpestřejší na Ostravsku. Vyskytují se zde batolec duhový (Apatura iris) a červený (Apatura ilia) a bělopásek topolový (Limenitis populi). Méně hojní jsou bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) a okáč černohnědý (Erebia ligea).

Ve zbytcích bukových porostů došlo ke koncentraci dutinových hnízdičů jako je např. holub doupňák (Columba oenas) a datel černý (Dryocopus martius). Na okraji území pravidelně hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), objevují se i stromoví netopýři.

Péče o lesní porosty je zaměřena na přeměnu smrkových monokultur v lesy s druhovou skladbou blízkou přirozené. Původní přestárlé bukové porosty jsou již delší dobu ponechány přirozené obnově bez lesnických zásahů.

frame-scrollup