Zpráva

Náhrada škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování náhrad škod“), upravuje poskytování náhrad škod státem poškozeným, jež byly způsobeny vybranými zvláště chráněnými živočichy, a to bobrem evropským, vydrou říční, kormoránem velkým, losem evropským, medvědem hnědým, rysem ostrovidem nebo vlkem. Podmínkou poskytnutí náhrady škody podle zákona o poskytování náhrad škod je, že vybraný živočich byl v době, kdy ke škodě došlo, živočichem zvláště chráněným dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by některý z živočichů přestal být zvláště chráněným dle uvedeného zákona, náhradu škody nebude možné poskytnout. Důvodem vzniku zákona o poskytování náhrad škod, je částečné zmírnění konfliktních situaci mezi zájmy ochrany přírody na straně jedné a vlastníky pozemků, rybníků či domestikovaných zvířat na straně druhé.

Škodou podle § 2 zákona o poskytování náhrad škod se rozumí újma způsobená jedním z výše uvedených zvláště chráněných živočichů na životě nebo zdraví fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v § 4 písm. b) až i) zákona o poskytování náhrad škod, tzn.

 • na životě nebo zdraví fyzické osoby,
 • vymezených domestikovaných zvířatech,
 • psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat,
 • rybách,
 • včelstvech a včelařském zařízení,
 • nesklizených polních plodinách,
 • trvalých porostech,
 • uzavřených objektech, nebo
 • movitých věcech v uzavřených objektech.

Obecný postup při uplatňování náhrady škody

O poskytnutí náhrady škody musí poškozený požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, písemnou žádostí doloženou doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu škody v termínu:

 1. nejpozději do 2 let od vzniku škody došlo-li ke škodě na zdraví,
 2. do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců
  ode dne, kdy ke škodě došlo, jde-li o škodu způsobenou na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k hlídání těchto  zvířat  nebo na  včelstvech a včelařském zařízení,
 3. do 10 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců
  ode dne, kdy s největší pravděpodobností ke škodě došlo, jde - li o škodu na rybách
 4. do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců
  ode dne, kdy ke škodě došlo, jde-li o škodu na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených nebo movitých věcech v uzavřených objektech.

Není-li žádost poškozeného o poskytnutí náhrady škody předložena příslušnému krajskému úřadu ve výše uvedené lhůtě, nárok na náhradu škody podle tohoto zákona zaniká.

Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti nebo nejsou-li k žádosti připojeny předepsané doklady a podklady, vyzve krajský úřad poškozeného, aby doplnil chybějící údaje ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy. V této lhůtě může poškozený též upřesnit rozsah a výši náhrady škody, o kterou požádal. Krajský úřad může z důvodu hodných zvláštního zřetele tuto lhůtu na podkladě žádosti poškozeného prodloužit.

Krajský úřad může v případě pochybností vyzvat poškozeného k prokázání skutečnosti, že škoda vznikla, jakož i k prokázání výše škody či k doplnění předložených dokladů a podkladů o odborný posudek, popřípadě znalecký posudek, a to v přiměřené lhůtě. Výše škody na rybách způsobená vydrou říční nebo kormoránem velkým se prokazuje vždy odborným posudkem nebo znaleckým posudkem Pokud žádost poškozeného neobsahuje předepsané údaje, nebyly k ní připojeny požadované doklady a podklady a ani na základě výzvy krajského úřadu nebyly předepsané náležitosti žádosti, doklady a podklady poškozeným doplněny, náhrada škody se poškozenému neposkytne. Tím není dotčeno právo poškozeného domáhat se přiznání náhrady škody u soudu.

Jestliže krajský úřad zjistí, že škodu způsobil vybraný živočich a jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem a nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady škody, zaplatí krajský úřad náhradu škody poškozenému nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy žádost o poskytnutí náhrady škody obdržel, a to způsobem, který poškozený ve své žádosti navrhl. Není-li škoda nebo její výše prokázána, krajský úřad náhradu škody nezaplatí.

Výše náhrady škody se určí jako cena obvyklá. Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného vymezeného domestikovaného zvířete, psa sloužícího k jejich hlídání, ryb, včelstev a včelařského zařízení v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, a nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla.

Byla-li poskytnuta náhrada škody podle zákona o poskytování náhrad škod, nelze poskytnout náhradu škody podle právních předpisů o myslivosti a naopak. Právní vztahy upravené v tomto zákoně se řídí občanským zákoníkem a na postup příslušných orgánů se nevztahuje správní řád.

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Peichlová

e-mail: lenka.peichlova@msk.cz

tel: 595 622 385

frame-scrollup