Zpráva

Nové Těchanovice

Zachovalý porost smíšených suťových lesů ponechaný přirozenému vývoji.

Katastrální území: Nové Těchanovice
Výměra: 5,76 ha
Nadmořská výška: 372 – 514 m
Vyhlášeno: 1969

Zachovalý přirozený smíšený les na prudkém a skalnatém jižním svahu údolí řeky Moravice. Území je stanovištně velmi pestré, porosty si uchovaly v těžebně nepřístupných partiích přirozený až pralesovitý charakter (souše, zlomy, vývraty).

V druhově pestrém stromovém patře zdejších porostů asociace Aceri-Carpinetum ze svazu Tilio-Acerion najdeme habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), jedli bělokorou (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípu malolistou (Tilia cordata) a buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušeně také břízu bělokorou (Betula pendula), borovici lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a smrk ztepilý (Picea abies). V keřovém patře je hojný zimolez obecný (Lonicera xylosteum), ojediněle najdeme lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a brslen evropský (Euonymus europaeus). Ze zajímavých rostlin se v rezervaci objevují např. lilie zlatohlávek (Lilium martagon), prvosenka vyšší (Primula elatior), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), jaterník podléška (Hepatica nobilis), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), udatna lesní (Aruncus vulgaris), růže převislá (Rosa pendulina) a jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis).

Lokalita je také velmi zajímavá entomologicky. Vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů, jako je např. tesařík Pronocera angusta, nosatci Notaris aterrimusNotaris maerkeli a zcela ojedinělé jsou druhy Meligethes coeruleovirens (čeleď Nitidulidae) a Dromaeolus barnabita (e. Eucnemidae). Za zmínku stojí rovněž přítomnost bělopáska dvouřadého (Limenitis camilla).

frame-scrollup