Zpráva

Nový modul pro žadatele o finanční příspěvek vyplývající z NV 30/2014 Sb.

Rádi bychom Vás na informovali, že nový modul pro žadatele (MPZ) o finanční příspěvky na hospodaření v lesích je již k dispozici na adrese http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui (jedná se o stejný modul na stejné adrese, jako při I. fázi příjmu žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích).

Zveřejněný MPZ ABDI bude do 30. 6. 2020 ve zkušebním provozu, během něhož bude možné používat i dosavadní starší modul pro žadatele z přelomu let 2018 a 2019. Navzdory zkušebnímu provozu MPZ jsou v něm vytvořené žádosti plnohodnotné. Po nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb., bude po 30. 6. 2020 zahájen plnohodnotný provoz MPZ a dosavadní starší modul nebude již možné používat. Současný zkušební provoz MPZ se od jeho budoucího plnohodnotného provozu liší v míře využívání dat z IDC ÚHÚL, kdy v současnosti během zkušebního provozu MPZ jsou k dispozici pouze údaje o LHC, zatímco při plnohodnotném provozu MPZ již budou integrovány i vybrané údaje o JPRL (jako tomu bylo při první fázi příjmu žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích). Technické řešení MPZ umožňuje úpravu jeho obsahu a funkcí během pravidelných aktualizací, žadateli se tudíž vždy zobrazí aktuálně platná verze webové aplikace (na rozdíl od dosavadního staršího modulu, kdy aktualizace znamenala pro žadatele nutnost do PC instalovat novější verzi).

Zveřejněný MPZ funguje stejně, jako při I. fázi příjmu žádostí o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Pro vytvoření žádostí stačí omezený uživatelský účet do portálu EAGRI.CZ (https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/), přičemž je samozřejmě možné využívat již dříve vytvořené uživatelské účty. V rámci uživatelského účtu je možné sestavovat neomezené množství žádostí za různé žadatele (platí zejm. pro případy sestavování žádostí odbornými lesními hospodáři). Data žádosti se příslušnému krajskému úřadu předávají příslušným tlačítkem, následně je možné žádost vytisknout bez ochranného vodotisku a po opatření příslušnými podpisy a přílohami je nutné ji příslušnému krajskému úřadu ještě doručit. Do okamžiku převzetí žádosti krajským úřadem může žadatel odeslaná data žádosti stáhnout zpět kvůli úpravě či doplnění; po převzetí žádosti krajským úřadem je to možné jen ve spolupráci s krajským úřadem. Data žádosti může k úpravě či doplnění vrátit rovněž přímo krajský úřad. Při každém stažení či vrácení žádosti se zvýší číslo její verze v záhlaví žádosti, žádost má být znovu vytištěna a po podpisu znovu doručena krajskému úřadu. Přímo v uživatelském rozhraní MPZ došlo jen k mírným úpravám (upřesnění názvů tlačítek a chybových hlášek) a samozřejmě k úpravě uživatelské příručky, která nově obsahuje i poučení k vyplnění položek. Zatímco na vysvětlení zkratek v záhlaví formulářů stačí najet myší (zobrazí se plný název položky – např. vysvětlení zkratky JPRL), na podrobnější poučení (např. kódy předmětů příspěvku) se žadatel přesune kliknutím na symbol pro nápovědu (malé modré „i“).

V současnosti se pracuje na přípravě MPZ pro plnohodnotný provoz po 30. 6. 2020, kdy nabydou účinnosti změny pravidel pro lesnické příspěvky. Následovat bude k 1. 9. 2020 zpřístupnění MPZ pro myslivecké příspěvky a během posledního čtvrtletí 2020 budou dostupné již i formuláře pro elektronické ohlášení platné pro rok 2021.

Na uvedených stránkách EAGRI.CZ/PRISPEVKY.LESY budou pro pokročilé uživatele z řad žadatelů zveřejněny rovněž XSD šablony pro přípravu XML souborů pro hromadné nahrání žádostí či alespoň jejich příloh. Upozorňujeme, že zveřejněné XSD šablony odpovídají současné podobě formulářů žádostí, která se s účinností novely nařízení vlády č. 30/2014 Sb. změní (po novele budou zveřejněny aktualizované verze XSD šablon).


13. května 2020
frame-scrollup