Zpráva

O příspěvek na hospodaření v lesích v roce 2016 již nelze žádat, dotace je vyčerpána

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zastavuje příjem žádostí podle dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Program“).

V souladu s čl. XII odst. 4 Programu se tímto oznamuje zastavení příjmu žádostí podle Programu, neboť celková výše požadavků žadatelů na poskytnutí dotací přesáhla výši finančního limitu stanoveného na tento účel v rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016.

Výše stanoveného limitu 27.914.400,-- Kč byla vyčerpána ke dni 10. 3. 2016.

Vyúčtování realizace předmětu dotace

Žadatel, který ukončil realizaci předmětu dotace, je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celé realizace předmětu dotace do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nebo, bude-li realizace předmětu dotace ukončena po dni nabytí účinnosti smlouvy, ode dne ukončení realizace předmětu dotace, nejpozději však do dne 30. 1. 2017.

Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formuláři předepsaném pro tento program a doloženo kopií řádně vyplněného průvodního listu použitého reprodukčního materiálu, pokud je předmětem dotace umělá obnova.

frame-scrollup