Zpráva

Plánování v oblasti vod

Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Odry/Dunaje na území České republiky k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek

Dokumenty - mezinárodní oblast povodí Odry

Dokumenty - mezinárodní oblast povodí Dunaje

Plány dílčích povodí

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo usnesením č. 19/1955 ze dne 21. 4. 2016 Plán dílčího povodí Horní Odry a Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, které jsou platné pro období 2016 – 2021, a které nahradily původní Plány oblasti povodí.

Plány dílčích povodí jsou základní koncepční dokumenty pro území Moravskoslezského kraje v oblasti vodního hospodářství, které spolu s Národními plány povodí představují podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb.

Plná znění těchto rozsáhlých dokumentů lze nalézt na webových stránkách příslušných správců povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik (Plán dílčího povodí Horní Odry), Povodí Moravy, státní podnik (Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu) a na stránkách Ministerstva zemědělství (Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Dunaje). V listinné podobě je Plán dílčího povodí Horní Odry po dobu jeho platnosti k dispozici na Povodí Odry, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu na Povodí Moravy, státní podnik a na krajských úřadech Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje a Zlínského kraje.

Proces plánování

Proces plánování v oblasti vod má v současnosti 3 úrovně:

  • mezinárodní plány povodí – pro mezinárodní oblasti povodí,
  • národní plány povodí – pro části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky,
  • plány dílčích povodí – pro dílčí povodí,

je navržen na období 2004 – 2027, které je rozděleno do 3 období:

  • Přípravné práce I. plánovacího období probíhaly v letech 2004 – 2009 a zahrnovaly tvorbu plánů. Jejím výsledkem byl Plán oblasti povodí Odry, Plán oblasti povodí Moravy a Plán oblasti povodí Dyje, které byly platné pro období 2009 – 2015.
  • Přípravné práce II. plánovacího období plánování probíhaly v letech 2009 – 2015, kdy se prováděla první aktualizace Plánů oblastí povodí. Výsledkem je Plán dílčího povodí Horní Odry a Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, které jsou platné pro období 2016 – 2021.
  • Přípravné práce III. plánovacího období plánování probíhají v letech 2015 – 2021, kdy se provádí druhá aktualizace Plánů oblastí povodí. Jejich výsledkem budou plány platné pro období 2021 – 2027.

Cíle plánu povodí

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy, jako je ochrana vod, ochrana před povodněmi a trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby. Vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice). Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových i podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod, s určitými výjimkami pak do roku 2027.

Plány dílčích povodí jakožto aktualizace předchozích plánů oblastí povodí doplňují národní plán povodí o podrobné údaje a návrhy opatření (včetně časového plánu jejich uskutečnění), které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Další informace k plánování v oblasti vod lze najít na stránkách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Povodí Odry, státní podnik a Povodí Moravy, státní podnik.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup