Zpráva

Plenisko

Přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými podmáčenými místy a prameništěm potoka Bystrý.

Katastrální území: Písek u Jablunkova
Výměra: 24,32 ha
Nadmořská výška: 767 – 990 m
Vyhlášeno: 1956

Rezervace je tvořena porosty ve věku 60 – 220 let, kde horní etáž tvoří velmi staré výstavky jedle, buku, klenu a smrku. Lesní porosty patří mezi květnaté bučiny s převahou kapradin a acidofilní horské bučiny s prvky klimaxových smrčin. V bylinném patře se vyskytují jednak charakteristické druhy svazu Luzulo-Fagion, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), jednak druhy smrčin svazu Piceion excelseae – žebrovice různolistá (Blechnum spicant), podbělice alpská (Homogyne alpina), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a ohrožený druh vranec jedlový (Huperzia selago). Na prameništích roste vrbina hajní (Lysimachia nemorum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), sítina rozkladitá (Juncus effusus).

Řada pramenišť je vhodným biotopem mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a ještěrky živorodé (Zootoca vivipara), které patří mezi druhy silně ohrožené, a žije zde i kriticky ohrožená zmije obecná (Vipera berus).

V pralesovitých porostech hnízdí z vzácných ptáků jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), včelojed lesní (Pernis apivorus) a datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Všechny vyjmenované druhy patří do kategorie silně ohrožených druhů.

frame-scrollup