Zpráva

Prameny Zrzávky

Pramenné vývěry zcela odlišného chemismu jen pár metrů od sebe. Jeden obsahuje síran železitý, druhý sirovodík. Třetí, samostatný sirovodíkový pramen, je ve vzdálenosti 300 m.

Katastrální území: Hostašovice
Výměra: 0,47 ha
Nadmořská výška: 393 – 397 m
Vyhlášeno: 1993

Chráněné území tvoří bezprostřední okolí dvou pramenných vývěrů se společným ochranným pásmem. Prameny ústí v linii jedné z dílčích násunových ploch uvnitř slezské příkrovové jednotky.

Jen několik metrů od sebe zde vyvěrají dva prameny zcela odlišného chemismu. Voda se zvýšeným obsahem síranů pochází nejspíše z pískovcových kolektorů istebňanských vrstev a není řazena mezi vody minerální. Minerální voda z druhého pramene je obohacena sirovodíkem. Pochází zřejmě ze zóny tektonického porušení hornin. Pramen na druhé, vzdálenější lokalitě je rovněž sirovodíkový, má však daleko menší vydatnost.

Obě prameništní lokality se nalézají ve smrkových monokulturách s příměsí modřínu a borovice lesní. Dle geobotanické rekonstrukce je zde kontaktní území květnatých bučin, dubohabřin a údolních luhů. Existenci původního listnatého lesa dokládají vtroušené dřeviny a nálety.

Porosty v místě rozšířeného luhu u vydatnějšího sirovodíkového pramene jsou zbytkem prameništní olšiny asociace Carici remotae-Fraxinetum s ostřicí převislou (Carex pendula) a patří k nejcennějším na této lokalitě.

Kromě běžných druhů mechorostů byla zaznamenána vzácná baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum).

frame-scrollup