Zpráva

Pravidla dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., platné pro práce prováděné po 1. 11. 2018

Od 1. 11. 2018 vstoupila v platnost novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).

Dle NV jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.

Podacím místem žádostí o finanční příspěvek je krajský úřad, který je současně pověřen administrací žádostí a rozhodováním o poskytnutí finančního příspěvku.

Jedná se o následující příspěvky

 • na ekologické a k přírodě šetrné technologie (hlava I)
 • na obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku (hlava II)
 • na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (hlava IV)
 • na vyhotovení lesních hospodářských plánů (hlava VII)
 • na ochranu lesa (hlava IX) upozornění: elektronický formulář pro oznamování asanace kůrovcového dřeva je k dispozici na stránkách ministerstva zemědělství
 • na vybrané myslivecké činnosti uživatelům honiteb
 • vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Ohlášení je potřeba doručit na krajský úřad PŘED započetím prací. Termín podání ohlášení (týká se příspěvků pouze na hospodaření v lesích) je do 30. června.

Žádost je potřeba doručit na krajský úřad DO 3 MĚSÍCŮ po ukončení prací. Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven do 30. června a na vybrané myslivecké činnosti do 31. srpna.

NOVĚ:

Žadatel o finanční příspěvky na hospodaření v lesích zasílá příslušnému krajskému úřadu údaje ze žádosti i ve formě datového souboru .MZE žádosti, který vytváří v tzv. „modulu pro žadatele“. Od 1. 11. 2018 musí být datový soubor žádosti zasílán ke každé žádosti o finanční příspěvky.

Upozornění

Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě režimu podpory se finanční příspěvky podle § 3 odst. 3 písm. b) a d), § 11, 19, 30 a 35b nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poskytují v režimu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Žadatel přiloží k žádosti o finanční příspěvek podle věty první čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis u těchto žádostí:

 • Hlava I - vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu a/nebo likvidace klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa
 • Hlava II - výchova lesních porostů do 40 let věku
 • Hlava IV - výchova lesních porostů do 40 let věku
 • Hlava IX - finanční příspěvek na ochranu lesa

Čestné prohlášení žadatele se k žádosti přikládá pouze do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise, k úpravě režimu podpory č. SA.36748 (2013/N), které bude oznámeno na webových stránkách ministerstva zemědělství.

Kontaktní osoby

Dokumenty ke stažení

frame-scrollup