Zpráva

Pravidla dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., účinné od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 vstoupila v platnost novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).

Dle NV jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.

Podacím místem žádostí o finanční příspěvek je krajský úřad, který je současně pověřen administrací žádostí a rozhodováním o poskytnutí finančního příspěvku.

Jedná se o následující finanční příspěvky

  • na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (sloučen s dřívějším příspěvkem na obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, doplněn o příspěvky na zřizování oplocenek a na následnou péči o výsadby) (hlava II)
  • na ekologické a k přírodě šetrné technologie (hlava I)
  • na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy (hlava VII)
  • na ochranu lesa (hlava IX)
  • uživatelům honiteb (k 1. září 2020 rozšířen o příspěvek na použití dravců pro ochranu rostlin a o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř).
  • vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Ohlášení žadatele je potřeba doručit na krajský úřad PŘED započetím prací a je platné do konce kalendářního roku. U ohlášení na hospodaření v lesích podaných před 1. červencem 2020 (před účinnosti novely NV) je prodloužena jejich platnost do 31. prosince 2020.

Od 1. července 2020 se ohlášení i žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích vyhotovují výhradně v modulu pro žadatele. Od 1. září 2020 tato povinnost platí i pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti.

Žádost je potřeba doručit na krajský úřad DO 3 MĚSÍCŮ bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém byl splněn předmět finančního příspěvku na hospodaření v lesích.

Termín pro příjem žádostí na vybrané myslivecké činnosti je stanoven do 31. srpna.

NOVĚ:

Kontaktní osoby

Metodické příručky pro žadatele ke stažení

Metodická příručka pro žadatele - Lesy - 2020 (formát pdf, velikost 536 kB)
Metodická příručka pro žadatele - Myslivost - 2020 (formát pdf, velikost 496 kB)

Dokumenty ke stažení


1. července 2020
frame-scrollup