Zpráva

Pravidla dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., účinné od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 vstoupila v platnost novela Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV).

Dle NV jsou Ministerstvem zemědělství poskytovány vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti.

Podacím místem žádostí o finanční příspěvek je krajský úřad, který je současně pověřen administrací žádostí a rozhodováním o poskytnutí finančního příspěvku.

Jedná se o následující finanční příspěvky

  • na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (sloučen s dřívějším příspěvkem na obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, doplněn o příspěvky na zřizování oplocenek a na následnou péči o výsadby) (hlava II)
  • na ekologické a k přírodě šetrné technologie (hlava I)
  • na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy (hlava VII)
  • na ochranu lesa (hlava IX)
  • uživatelům honiteb (k 1. září 2020 rozšířen o příspěvek na použití dravců pro ochranu rostlin a o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř).
  • vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Ohlášení žadatele je potřeba doručit na krajský úřad PŘED započetím prací a je platné do konce kalendářního roku. U ohlášení na hospodaření v lesích podaných před 1. červencem 2020 (před účinnosti novely NV) je prodloužena jejich platnost do 31. prosince 2020.

Od 1. července 2020 se ohlášení i žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích vyhotovují výhradně v modulu pro žadatele (odkaz na stránky eAgri).

Žádost je potřeba doručit na krajský úřad DO 3 MĚSÍCŮ bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém byl splněn předmět finančního příspěvku na hospodaření v lesích.

Od 1. září 2020 povinnost vyplňovat žádosti v modulu pro žadatele platí i pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti. Výjimkou bude formulář prohlášení žadatele k podpoře de minimis, který se týká výhradně žádostí o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř (u tohoto formuláře se zatím nepředpokládá realizace v modulu pro žadatele). Druhou výjimkou bude formulář, na němž SVS potvrzuje přijetí zobáků kormorána velkého. Oba tyto formuláře najdete ke stažení níže v oddíle "Dokumenty ke stažení".

Rádi bychom vás informovali o povinnosti registrace zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře, tudíž chladicích zařízení, která uživatelé honiteb používají pro krátkodobé uložení ulovených kusů zvěře, je stanovena v § 5 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Každé takovéto zařízení musí být REGISTROVÁNO U KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, a to na základě podání žádosti a uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč. Vzor vyplněného formuláře k podpoře de minimis na chladící zařízení nebo k jeho registraci najdete v sekci NOVĚ. Čistý formulář k registraci chladícího zařízení najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Formuláře žádostí o myslivecké příspěvky budou v modulu až ve IV. čtvrtletí 2020.

NOVĚ:

Kontaktní osoby

Metodické příručky pro žadatele ke stažení

Metodická příručka pro žadatele - Lesy - 2020 (formát pdf, velikost 536 kB)
Metodická příručka pro žadatele - Myslivost - 2020 (formát pdf, velikost 657 kB)

Dokumenty ke stažení


1. července 2020
frame-scrollup