Zpráva

Přemyšov

Lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území přecházejí v mokřady s vodními plochami.

Katastrální území: Polanka nad Odrou, Svinov
Výměra: 30,71 ha
Nadmořská výška: 215 – 237 m
Vyhlášeno: 2001

Ojediněle zachovalá levobřežní říční terasa řeky Odry je členěna řadou rýh a roklí a vyvěrá na ní asi 20 drobných pramenů. Pod svahem voda stagnuje a vytváří mokřady s vodními plochami. Značná členitost reliéfu je příčinou neobvyklé pestrosti biotopů na malé ploše.

V areálu přírodní rezervace se střídají společenstva lužních lesů údolních poloh střemchové jaseniny asociace Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae, s bažinnými křovinami svazu Salicion cinereae a s lipovými dubohabřinami asociace Tilio-Carpinetum, která se nachází ve vyšších a sušších částech říční terasy. Vodní plochy a prameny vytvářejí podmínky pro široké spektrum vodních rostlin – společenstva rákosin svazu Phragmition communis, vysokých ostřic svazu Caricion gracilis, společenstva obnažených den svazu Oenanthion aquaticae – s chráněnými druhy: kotvicí plovoucí (Trapa natans), leknínem bílým (Nymphaea alba), žebratkou bahenní (Hottonia palustris). Na podmáčených místech ojediněle roste kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), v lesním podrostu a na loukách je hojnější sněženka podsněžník (Galanthus nivalis).

Průzkumy bylo doloženo 14 druhů savců a 80 druhů ptáků (z toho 58 zde hnízdí). Doupné stromy využívají ke hnízdění datlovití a celá řada z řádu pěvců. Cenné jsou rovněž bažinné biotopy, poskytující optimální hnízdní podmínky devíti druhům ptáků, z nichž tři patří mezi ohrožené – hohol severní (Bucephala clangula), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a sluka lesní (Scolopax rusticola). V tůních a v okolních porostech můžeme najít čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana kl. esculenta) a skokana hnědého (Rana temporaria), jehož početná populace čítá v období rozmnožování asi 500 jedinců.

frame-scrollup