Zpráva

Projekty ŽP - ostatní zdroje

Zavádění systému EMAS na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje

Sběrné nádoby do institucí, a zejména do školských zařízení

Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji


Zavádění systému EMAS na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje

Cílem tohoto projektu je postupné zavedení fungujícího systému EMAS v podmínkách krajského úřadu, jako orgánu veřejné správy, který má krajskou (regionální) působnost a může sloužit jako vzor nejen pro ostatní články veřejné správy, ale i pro podnikatelské subjekty. V neposlední řadě zavedením programu EMAS dojde i k pozitivnímu působení na veřejnost a to tím, že zavedením programu EMAS krajský úřad deklaruje svůj pozitivní vztah k problematice  životního prostředí a nepřímo tak může ovlivnit chování veřejnosti.

Konečný stav, který by chtěl krajský úřad během 18 měsíčního trvání projektu dosáhnout, je zavedení plně funkčního a certifikovaného systém EMAS nejen v souladu se všemi legislativními požadavky, ale i nad jejich rámec. Budou proškoleni všichni zaměstnanci krajského úřadu dle požadavku systému EMAS, bude zřízena pracovní skupina pro EMAS, která bude činná i po skončení projektu a bude se zabývat dalším zlepšováním v rámci programu EMAS.

Název projektu:

Zavádění systému EMAS na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje

Název programu:

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí České republiky

Předmět podpory:

Podpora udržitelného rozvoje - Zavádění systému environmentálního řízení a auditu (EMAS)

Název výzvy:

6. výzva

Cíle projektu:

Zavedení vlastního systému environmentálního řízení se skládá z řady specifických kroků, které jsou vzájemně provázány. Tyto kroky budou postupně naplňovány pomocí manažera implementace – externího subjektu, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

Jedná se o tyto kroky:

1. Environmentální přezkum

2. Definování environmentální politiky

3. Stanovení environmentálních aspektů

4. Stanovení cílů, kterých chce krajský úřad v oblasti ochrany životního prostředí dosáhnout

5. Stanovení formální struktury systému

6. Vytvoření programu školení a vzdělávání pro všechny zaměstnance.

7. Tvorba a průběžná aktualizace odpovídající dokumentace

8. Řízení provozu

9. Provádění měření a pravidelného monitoringu .

10. Plánování mimořádných stavů a situací

11. Vyškolení interních auditorů

12. Provedení přezkoumání vedením

Financování projektu:

Rozpočet projektu:: 1. 000.000 Kč

Příspěvek z Revolvingového fondu: 900.000 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 100.000 Kč

Termín realizace: 

Zahájení projektu: 03/2011

Ukončení projektu: 8/2012


Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení

Tento projekt realizovala Česká republika - Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s kraji na základě „Dohody o vzájemné spolupráci při propagaci“.

Projekt byl financován z prostředků Operačního programu Infrastruktura (dále „OPI“), které jsou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci projektu byly umístěny sady sběrných nádob (zejména na papír, sklo a plast) u koncových příjemců – v interiérech škol, školských zařízení a dalších příspěvkových organizacích zřizovaných obcemi a krajem. Součástí dodaných sběrných nádob byly i polepy na nádoby, informační brožury o třídění odpadů a postery formátu A1. Celkem bylo vybaveno v Moravskoslezském kraji cca 100 zařízení základních a mateřských škol, 40 zařízení středních škol a odborných učilišť a 15 zařízení ostatních (dětské domovy, střediska volného času, pedagogicko-psychologické poradny).

Název projektu:

česky: Sběrné nádoby do institucí, a zejména do školských zařízení

Název operačního programu:

Operační program Infrastruktura

Číslo a název priority:

Priorita č. 3 – zlepšování environmentální infrastruktury

Priorita č. 4 – Technická pomoc

Číslo a název opatření:

3.4. – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Všeobecné (celkové) cíle projektu:

Cílem projektu bylo prezentovat široké veřejnosti úspěšně realizované projekty za finanční pomoci OPI a zároveň zdůraznit přínos strukturální pomoci evropského společenství pro každodenní život občana. Tento cíl byl naplňován prostřednictvím umístění propagačních předmětů do veřejných institucí, zejména do školských zařízení. Propagační předměty vedle své komunikační funkce naplňují též svůj technický účel a výchovné cíle, čímž napřímo napomáhají k realizaci cílů priority č. 3.

V rámci projektu byly umístěny sady sběrných nádob (zejména na papír, sklo a plast) u koncových příjemců – v interiérech škol, školských zařízení. Součástí dodaných sběrných nádob jsou i polepy na nádoby, informační brožury o třídění odpadů a postery formátu A1.

Ministerstvo životního prostředí darovalo propagační předměty (sběrné nádoby) prostřednictvím krajů proti potvrzení předávacího protokolu koncovým příjemcům a současně informovalo o podmínkách užívání těchto propagačních předmětů (sběrných nádob).

Financování projektu:

Financování projektu proběhlo v režii Ministerstva životního prostředí, které vše zajistilo po technické, administrativní i finanční stránce, dále dodalo propagační předměty krajům, které bezúplatně zajistily distribuci těchto propagačních předmětů koncovým příjemcům.


Implementace MA 21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

Místní Agenda 21 (MA 21) vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. MA21 je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné správy, vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Kromě kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy s sebou přináší řadu přidaných hodnot – spokojenost obyvatel, jejich aktivní zapojení do veřejného života včetně spolurozhodování o věcech veřejných, přičemž místní samosprávy sehrávají v tomto procesu klíčovou roli. Moravskoslezský kraj a také řada subjektů působících na území Moravskoslezského kraje realizují již řadu let aktivity naplňující MA 21. Navrhovaný projekt bude zejména zajišťovat nutnou koordinovanost a systematické řešení těchto aktivit.

Název projektu:

Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

Název programu:

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí České republiky

Předmět podpory:

prioritní oblast 2 - Regionální projekty

Název výzvy:

3. výzva

Cíle projektu:

 • Zvýšení informovanosti a zapojení obyvatel do realizace MA21 a udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje.
 • Posílení občanské odpovědnosti a občanské participace prostřednictvím zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v Moravskoslezském kraji.

Výstupy projektu:

 • Ustanovení krajského koordinátora MA21
 • Ustanovení zodpovědného politika pro MA21 a ustanovení oficiálního orgánu kraje k MA21
 • Vznik oficiálního strategického dokumentu k MA21
 • Vznik metodického návodu k implementaci MA21 v obcích
 • Navýšení počtu realizátorů MA21 v kraji
 • Zvýšení informovanosti a zapojení obyvatel do realizace

Financování projektu:

Rozpočet projektu: 1. 490.000 Kč

Příspěvek z Revolvingového fondu: 990.000 Kč

Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 500.000 Kč

Termín realizace: 

Zahájení projektu: 01/2010

Ukončení projektu: 12/2011

Další informace jsou na webové stránce projektu.


 

Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji

V rámci úspěšného projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“ vzniklo v kraji celkem šest environmentálních poradenských a informačních center, které v současné době fungují pouze v omezené míře. Cílem je dále finančně i organizačně podpořit poradenskou činnost v těchto centrech a mj. je připravit na možnou certifikaci v oblasti ekoporadenství, která by měla být zahájena v roce 2010 (zatím neoficiální datum). Centra jsou vybavena základní nezbytnou literaturou (informačními zdroji), působí ve vlastních či pronajatých prostorách a jsou obsazena zkušenými pracovníky neziskového sektoru. Na další rozvoj činnosti, doplnění center a vytvoření páteřní sítě se však v současné době nedostává finančních zdrojů, především v souvislosti s poklesem sponzoringu i jiných finančních nástrojů činnosti NNO.

Název projektu:

Rozvoj environmentálního poradenství EPIC (environmentálních poradenských a informačních center) v Moravskoslezském kraji

Název programu:

Programy podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství

Předmět podpory:

Program č. 2. - Program neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center

Název výzvy:

2. výzva

Cíle projektu:

Podpora fungování poradenských a informačních center vzniklých a podpořených v rámci projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, financovaného z ESF – kontinuita činnosti, podpora zaměstnanosti

 • Odstranění tzv. geografických „bílých míst“ EVVO, což jsou severní a východní oblasti kraje, ve kterých je aktivita subjektů zabývajících se EVVO velmi slabá 
 • Zřízení nové ekoporadny v prostorách partnera Eko-info centrum v Ostravě
 • Zřízení a aktivní provoz společné domény EVVO MSK (poradenství, ekovýchovné programy, databáze organizací
 • Využití informačního systému ŽP MSK pro poradenskou činnost
 • Vzdělávací a osvětová činnost – podpora místní agendy 21 v kraji, tvorba vzdělávacích programů pro veřejnost a školy, vydávání informačních materiálů
 • Vzdělávání lektorů v oblasti ekovýchovných programů a poradenské činnosti – jak ze zapojených středisek, tak i z dalších organizací
 • Podpora účasti veřejnosti – zprostředkovávání informací v oblasti životního prostředí prostřednictvím fungujících či nově vzniklých ekoporaden
 • Metodická a poradenská činnost pro veřejnou správu (zavádění principů environmentálně příznivého chodu úřadu ve vybraných obcích s rozšířenou působností v MSK, apod.)
 • Rozvoj činnosti pro dosud opomíjenou cílovou skupinu předškolních dětí a jejich rodičů (environmentálně šetrná činnost mateřských center v Moravskoslezském kraji)
 • Komunikační strategie – využívaní nástrojů komunikační strategie pro publicitu projektu, oslovování cílových skupin projektu a pozitivní prezentaci činnosti MSK v oblasti EVVO
 • Veletrh ekovýchovných programů, zprostředkování jejich nabídky cílovým skupinám prostřednictvím poradenských center

Financování projektu:

Předpokládaný rozpočet projektu: 3. 750.000 Kč

Předpokládaný příspěvek ze státního rozpočtu (SFŽP): 2.812.500 Kč

Předpokládané finanční prostředky z rozpočtu kraje: 937.500 Kč

Termín realizace:

Předpokládané zahájení realizace projektu: 05/2010

Předpokládané ukončení realizace projektu: 04/2012

Další informace jsou na webové stránce projektu.

frame-scrollup