Zpráva

Pustá Rudná

Pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích.

Katastrální území: Andělská Hora ve Slezsku
Výměra: 1,92 ha
Nadmořská výška: 703 – 734 m
Vyhlášeno: 1989

V přírodní rezervaci se nachází čtyři typy biocenóz. Sušší mezofilní louky v horních částech severozápadního svahu patří do svazu Arrhenatherion, louky na svahových deluviích do svazů Polygono-TrisetionCalthion. Třetím typem vegetace jsou porosty autochtonních dřevin na kamenitých mezích a čtvrtým z náletu vzniklý výběžek smrčiny na prudkém severním svahu.

Populace lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum), která patří mezi silně ohrožené druhy, je v současnosti vázána především na okraje dřevinami zarostlých mezí. Na nepravidelně kosených okrajích luk lze nalézt i kriticky ohroženou pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea) a ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Na zarostlých kamenicích rostou bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula) a vrba jíva (Salix caprea), místy hloh obecný (Crataegus laevigata) a růže šípková (Rosa canina), ojediněle lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). V bylinném podrostu se vyskytují charakteristické druhy bučin, např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

frame-scrollup