Zpráva

Radim

Zbytky přirozených starých porostů květnatých bučin s původním jesenickým modřínem.

Katastrální území: Krasov
Výměra: 19,25 ha
Nadmořská výška: 422 – 556 m
Vyhlášeno: 1969

Rezervace uchovává zbytky přirozených květnatých bučin (asociace Dentario enneaphylli-Fagetum) s původním jesenickým modřínem (Larix decidua subsp. polonica).

V podrostu květnatých bučin rostou typické druhy, jako je např. svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), pšeníčko rozkladité (Milium effusum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

Vzhledem k nadmořské výšce a kontaktu s dubohabřinami na protějších svazích se objevují současně také druhy horských bučin, např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Hojné jsou také druhy níže navazujících dubohabřin svazu Carpinion a kyselých bučin svazu Luzulo-Fagion, např. jaterník podléška (Hepatica nobilis), zvonek broskvoňolistý (Campanula persicifolia), konvalinka vonná (Convallaria majalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), bika bělavá (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia) aj.

Zajímavostí keřového patra je výskyt obou druhů našich zimolezů – zimolezu černého (Lonicera nigra) a zimolezu obecného (Lonicera xylosteum).

frame-scrollup