Zpráva

Šilheřovice

Přírodně krajinářský park a navazující lipové aleje jsou biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Katastrální území: Šilheřovice
Výměra: 95,19 ha
Nadmořská výška: 206 - 240 m
Vyhlášeno: 2013

Rozsáhlý přírodně krajinářský areál představuje klasickou ukázku anglického parku s esteticky působící terénní modelací, ostrůvky zeleně a solitéry letitých dubů. V parku rostou zejména domácí druhy dřevin - duby, buky, lípy, javory, habry, cizokrajné druhy stromů byly vysazeny jen ojediněle.

V osluněných dutinách listnatých stromů, rostoucích v rozvolněných porostech nebo v alejích, nachází útočiště silně ohrožený páchník hnědý Osmoderma barnabita. Tento brouk z čeledi Scarabaeidae je prioritním druhem evropské soustavy Natura 2000. Je to robustní nápadný brouk o velikosti 24 - 30 mm, jehož dospělí samci vydávají charakteristický pach starých vyčiněných kůží, kterým pak voní celá dutina. V trouchu starých dutin žije mnoho dalších bezobratlých, a tak spolu s páchníkem hnědým, tzv. „deštníkovým druhem“, je chráněna řada vzácných živočichů, žijících skrytým a nenápadným způsobem.

Pro ochranu páchníka hnědého je nezbytné zachovat stojící dutinové stromy a jejich torza. Ke zpomalení rozpadu stromů se někdy provádí zastřešení dutin. Aktivní ochranou je výsadba solitér, alejí a skupin stromů, do kterých budou moci populace páchníka hnědého přesídlit ze stromů starých a dožívajících.

Území bylo pro svůj přírodovědný význam, přesahující úroveň Moravskoslezského kraje, zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

frame-scrollup