Zpráva

Skalka

Zbytky přirozené jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru, na západním svahu vrchu Skalka.

Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem
Výměra: 35,44 ha
Nadmořská výška: 747 – 964 m
Vyhlášeno: 1977

Na celém území přírodní rezervace převládají bohaté až svěží jedlové bučiny a obohacené klenové bučiny svazu Eu-Fagion s příměsí smrku ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Dříve hojná jedle bělokorá (Abies alba) z porostu z větší části vymizela. Keřové i bylinné patro je slabě vyvinuto, nejhojnější jsou kopytník evropský (Asarum europaeum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides). Ojediněle najdeme lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Přrodní rezervace Skalka je jednou z mála lokalit kriticky ohroženého jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v ČR. V území žije také řada druhů plazů, např. ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). Hnízdí tu řada silně ohrožených druhů ptáků – sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), krahujec obecný (Accipiter nisus). Z drobných zemních savců žijí na území přírodní rezervace populace myšivky horské (Sicista betulina) a rejska horského (Sorex alpinus).

Vzhledem ke stejnověkosti a zapojenosti porostu by bylo vhodné podpořit lesnickými zásahy přirozenou obnovu porostu a umělou dosadbou navrátit chybějící původní jedli.

frame-scrollup