Zpráva

Skalské rašeliniště

Svým charakterem patří lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo zjištěno 11 výraznějších pramenních vývěrů. Z původně rozsáhlého bezlesí se dnes zachovaly dvě menší rašelinné loučky.

Katastrální území: Skály u Rýmařova
Výměra: 45,50 ha
Nadmořská výška: 662 – 748 m
Vyhlášeno: 1970

Za nejcennější části rezervace můžeme považovat nejvlhčí části rašeliniště s porosty zelených a hnědých rašeliníků sekcí CuspidataSubsecunda. Tady je soustředěna zdejší populace rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), která byla v minulosti mnohem hojnější a přechodně zaujímala plochy mnoha arů.

Většinu dnešní bezlesé části rašeliniště pokrývá mozaika různorodých sukcesních stadií a společenstev svazů Caricion fuscae, Sphagno warnstorfiani-TomenthypnionSphagno recurvi-Caricion canescentis. Porosty tvoří ostřice zobánkatá (Carex rostrata), prosová (Carex panicea) a ježatá (Carex echinata), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) aj. Na bezlesých plochách rašeliniště roste korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a listenatý (Dactylorhiza longebracteata), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a violka bahenní (Viola palustris). Ještě v 60. letech tady prokazatelně rostly v početných populacích suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) a hořec jarní (Gentiana verna). Původně bezlesé rašeliniště v posledních desetiletích z větší části zarostlo nálety dřevin. Skalské rašeliniště je pravděpodobně jedinou recentní lokalitou severského druhu nosatce Bagous frit v ČR.

frame-scrollup