Zpráva

Staré hliniště

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Probíhá zde spontánní sukcesní vývoj vegetace.

Katastrální území: Krnov – Horní Předměstí
Výměra: 4,39 ha
Nadmořská výška: 332 – 336 m
Vyhlášeno: 1989

Členité území zahrnuje různá sukcesní stadia vegetace v bývalém hliništi. Po ukončení těžby cihlářských hlín v padesátých letech minulého století se zde uchytily tzv. pionýrské dřeviny – bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula), ve vlhčích částech olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba jíva (Salix caprea).

Mírné zastínění vytváří podmínky pro některé vzácné druhy, např. vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a lilii zlatohlávek (Lilium martagon). V bezprostřední blízkosti vodních ploch roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus), na loučkách pravidelně kvete prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

Lokalita poskytuje mimořádně vhodné podmínky pro život obojživelníků a plazů, např. čolka obecného (Triturus vulgaris), velkého (Triturus cristatus) a horského (Triturus alpestris), ropuchy zelené (Bufo viridis) a obecné (Bufo bufo), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a obecné (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), užovky obojkové (Natrix natrix), zmije obecné (Vipera berus) a ještěrky obecné (Lacerta agilis).

Péči o lokalitu zabezpečuje ochrana přírody. Území je využíváno jako modelový objekt Střediska ekologické výchovy v Krnově.

frame-scrollup